ประกาศทั่วไป

ร่วมลงนามในข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ AIST ณ ห้องประชุมของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Dr. Satoshi Sekiguchi ตำแหน่ง Vice President และ Director General Department of Information Technology and Human Factors จาก National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) T ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามในข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ AIST ณ ห้องประชุมของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยข้อตกลงความร่วมมือได้มีการลงนามล่วงหน้าโดย  รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร ภายในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะตัวแทนจาก AIST ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วย Information Technology Research Institute ของ AIST ได้เริ่มต้นความร่วมมืองานวิจัยด้วยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอดีต  และมีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายนักวิจัย  Pacific Rim Application and Grid Middleware Assembly (PRAGMA) ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขยายสาขาความร่วมมือไปสู่สาขาวิชาอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร นับเป็นความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการ การศึกษา และการวิจัย เพื่อนำมาซึ่งนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและร่วมพัฒนาภูมิภาคเอเชียต่อไป

กลับหน้ารวม