ประกาศทั่วไป

รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2560  (รอบ 2)    เข้าระะบบรับสมัคร 
(ระบบเปิดรับสมัคร วันที่ 25 พ.ค. 2560)

รับสมัคร

  • รอบที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สายวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. ผู้สมัครในกลุ่มที่มีการยื่นคะแนน GAT(85), PAT 71 - 72  คะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ
  3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลด เอกสารรายละเอียด 

Link : เข้าสู่ระบบรับสมัคร

กลับหน้ารวม