ประกาศทั่วไป

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ

            เนื่องในโอกาสที่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้จัด “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ” ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีหนึ่งที่เป็นการใส่ใจดูแลต่อผู้สูงอายุ ที่ลูกหลานไม่มีเวลาดูแล หรือไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดเนื่องด้วยปัจจัยต่าง ๆ การที่ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เทคโนโลยีทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลในครอบครัวโดยใช้โปรแกรมสนทนา หรือเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายสังคมทางออนไลน์ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงที่ตนเองสนใจ  ทำให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีและส่งผลให้มีสุขภาพการที่แข็งแรง เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติตลอดไป

            กำหนดจัดอบรม วันที่ 19-20 กันยายน 2560   เวลา 8.30 – 16.30 น.  

เนื้อหาหลักสูตร

            1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

            2. ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้นข้อมูบล)

            3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (Social Online Networking)  การใช้ Line/Facebook

ผู้สูงอายุในใจเข้ารับการอบรมติดต่อ ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 2 (บร.2) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-986-9156-7  จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 ท่าน

**** การอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อผ่านการอบรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมอบวุฒิบัตรให้

กลับหน้ารวม