ประกาศทั่วไป

ประกาศยกเลิกการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางสุขภาพ ปีการศึกษา 2561


"ทั้งนี้ หากในปีการศึกษาหน้า มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ จะดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://ihi.cs.tu.ac.th และสื่ออื่นๆ โดยทั่วถึง อย่างแน่นอน พร้อมนี้ ทางสาขาวิชานวัตกรรมสารสนเทศทางสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจในหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางสุขภาพ ของเรา "

กลับหน้ารวม