ประกาศทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 9 คน

 

ดาวน์โหลด  

กลับหน้ารวม