ประกาศทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา ในวัน เสาร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562  

เวลา 08.30-15.00 น.  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา  1/2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 – 09.15 น. ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทภาคพิเศษกล่าวต้อนรับ
09.15 – 09.45 น. แนะนำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทย์ฯ  และพบอาจารย์ที่ปรึกษา
                            แนะแนวการเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยไม่นับหน่วยกิต
                            โดย  :  รองฝ่ายวิชาการ  โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ
09.45 – 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง
10.00 – 10.00 น. ความรู้เกี่ยวกับ 
                           - ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat) คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ และโปรแกรม End note
                           - การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
                             โดย  :  คุณปิยะธิดา พุทธจรรยา
11.00 – 12.00 น . ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบ และข้อบังคับฯ โดยคุณครรชิต วิริยาพันธ์
 
และช่วงบ่ายคือการชำระค่าธรรมเนียมพร้อมส่งเอกสาร
กลับหน้ารวม