ประกาศทั่วไป

ทุนการศึกษาของท่านบุญชู ตรีทอง มอบให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ลำปาง

ทุนการศึกษาของท่านบุญชู ตรีทอง มอบให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ลำปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ท่านบุญชู ตรีทอง
1. ทุนสนับสนุน สนับสนุนปีละ 44,600 บาท/ทุน ไม่รวมภาคฤดูร้อน เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา และเงินสมทบเพิ่มเมื่อศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. ระยะเวลาให้ทุน ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นเวลา 4 ปี
3. คุณสมบัติของผู้รับทุน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
4. เงื่อนไขการรับทุน
4.1 ทุนการศึกษาแรกเข้า เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,300 บาท
4.2 ระหว่างการศึกษาในปีแรก หาก “ผู้รับทุน” มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาค 1 ปีการศึกษาแรก ต่ำกว่า 1.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนในภาคการศึกษาต่อไป
4.3 นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 4 ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
4.4 ในปีการศึกษาต่อไปทุกสิ้นปีการศึกษา หากผู้ได้รับทุนสามารถรักษาแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยลงทะเบียนไม่น้อยกว่าแผนการศึกษาของหลักสูตร ผู้ได้รับทุนจะได้รับประโยชน์จนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีเงินสมทุบเพิ่มเติมดังนี้
• มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.5 แต่ไม่ถึง 3.00 ทุนการศึกษาสมทบ 5,000 บาท/ปี
• มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 แต่ไม่ถึง 3.50 ทุนการศึกษาสมทบ 10,000 บาท/ปี
• มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ทุนการศึกษาสมทบ 20,000 บาท/ปี
5. “ผู้รับทุน” ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษาอย่างเคร่งครัด (ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา) รวม 8 ภาคการศึกษา และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในเวลาปกติของหลักสูตร ทั้งนี้ ห้าม “ผู้รับทุน” ลาพักการศึกษา เว้นแต่ มีเหตุผลอันสมควรซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะฯ และ “ผู้รับทุน” ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดทุกกรณีที่อาจเพิ่มเติมเนื่องจากลาพักการศึกษานั้น
6. “ผู้รับทุน” สามารถลงทะเบียนภาคฤดูร้อน หรือเรียนวิชาใด ๆ เพิ่มเติมจากวิชาที่กำหนดไว้ตามโครงสร้างหลักสูตรได้ ซึ่ง “ผู้รับทุน” ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ “ผู้รับทุน” เรียนเพิ่มเติมเอง
7. การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา เป็นสิทธิเด็ดขาดของท่านบุญชู ตรีทอง

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับหน้ารวม