ประกาศรายวิชา

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคปกติท่านใดยังไม่ได้จดทะเบียนเรียนวิชา SC185

ประกาศ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคปกติท่านใดยังไม่ได้จดทะเบียนเรียนวิชา SC185 (ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป) ให้มาแจ้งชื่อเรียนเพิ่มได้ที่นักวิทยาศาสตร์ ห้อง บร.4-104 ในวันที่ 23-24 มกราคม 2560 เท่านั้น หากมาแจ้งหลังจากนั้นจะไม่รับ


ประกาศ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา SC135 (ฟิสิกส์ทั่วไป)  ที่มีรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางสาวกชามาส สุทธิเจต       เลขทะเบียน  5609610083
  2. นายณัฐพัชร์ นาคา               เลขทะเบียน  5609610661
  3. นางสาวธัญสุดา จินดาศรี        เลขทะเบียน  5609610729
  4. นายเมธา ศรีคลองใหญ่         เลขทะเบียน  5709611437

ด้วย วิชา SC135 (ฟิสิกส์ทั่วไป) จะเปลี่ยนวัน/เวลาบรรยาย จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมาพบ อ.กัลยา ที่ห้อง บร.3-121/4 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.

กลับหน้ารวม