ประกาศทั่วไป

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาทุกท่าน และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษาทุกชั้นปี 
ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2560

กลับหน้ารวม