ประกาศรายวิชา

ประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนวิชา TU104, TU050, และ TU105 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ประกาศเกี่ยวกับการขอยกเว้นไม่เรียนวิชา TU104, TU050, และ TU105 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ในทุกหลักสูตรของม.ธรรมศาสตร์ จะกำหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในหมวดภาษา จำนวน 2-3 วิชา ได้แก่ 

  • วิชา TU104 (การคิด การอ่าน การเขียนอย่างมีวิจารณญาณ) 
  • วิชา TU050 (การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ), และ
  • วิชา TU105 (ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ)

อย่างไรก็ตาม มธ.เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถขอยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชา TU104, TU050, และ TU105 ได้ ถ้าพื้นความรู้ของนักศึกษาเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยแล้ว 


โดยการขอยกเว้น นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบของสถาบันต่างๆ ที่มธ.ให้การยอมรับ ได้แก่ ONET, TU-GET, TOEFL, IELTS, SAT, และ TCTC และมีช่วงคะแนนที่สอบได้ตามรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไปนี้ 

นักศึกษาที่ต้องการยื่นคะแนนเพื่อขอยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชา TU104, TU050, และ TU105 
ขอให้กรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ พร้อมระบุแชร์ลิงก์ไปยังไฟล์ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ที่น้องๆ สะดวก เช่น Google Drive, Dropbox 

โดยในพื้นที่จัดเก็บแบบออนไลน์ขอให้อัพโหลดไฟล์สำเนาหลักฐานแสดงผลทดสอบที่มีความชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาจะรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาของสาขาวิชาและจัดส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปค่ะ

(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปิดรับข้อมูลการยื่นขอยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชา TU104, TU050, และ TU105 วันที่ 30 มิถุนายน 2561)

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นหรือไม่มีผลการทดสอบอื่นใด มธ.จะใช้ผลคะแนน ONET (ซึ่งมธ.มีคะแนนส่วนนี้ของน้องๆ ทุกคนอยู่แล้ว) เพื่อจัดการเรียนในรายวิชา TU104, TU050, และ TU105 
เพราะฉะนั้น นักศึกษาที่ไม่เคยสอบ TU-GET, TOEFL, IELTS, SAT หรือ TCTC เลย ไม่ต้องกังวลใจ เนื่องจาก..นักศึกษาทุกคนก็จะมีคะแนน ONET ให้มธ.พิจารณาอยู่แล้ว

กลับหน้ารวม