ประกาศทั่วไป

เปิดรับสมัครสมัครทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครสมัครทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560 
ส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครทุนบัณฑิตเรียนดี

  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา1 ฉบับ 
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา  1 ฉบับ (หากใช้หนังสือรับรองการศึกษาจะต้องมีวันที่สำเร็จการศึกษาด้วย)
  5. รูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป 
  6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
กลับหน้ารวม