ประกาศรายวิชา

ปฏิทินการส่งแบบคำร้องวิชาวิทยานิพนธ์ และรักษาสถานภาพทางวิชาการ

ปฏิทินการส่งแบบคำร้องวิชาวิทยานิพนธ์ และรักษาสถานภาพทางวิชาการ

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

เค้าโครงวิทยานิพนธ์

  • วันสุดท้ายในการยื่นขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
  •  

29 พ.ย. 2561

1 ก.ค. 2562

  • วันสุดท้ายในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

14 ธ.ค. 2561

16 ก.ค. 2562

วิทยานิพนธ์

  • วันสุดท้ายในการยื่นขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

29 พ.ย. 2561

1 ก.ค. 2562

  • วันสุดท้ายในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

14 ธ.ค. 2561

16 ก.ค. 2562

  • วันสุดท้ายในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

28 ธ.ค. 2561

2 ส.ค. 2562

แจ้งความจำนงขอให้อนุมัติปริญญา ในกรณีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ทาง www.reg.tu.ac.th) ภายใน

14 ส.ค. ถึง 12 ก.ย. 2561

14 ม.ค. ถึง 12 ก.พ. 2562

รายงานความก้าวหน้า (กรณีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์)

  • ส่งแบบคำร้อง ก่อนวันที่

18 ธ.ค. 2561

27 พ.ค. 2562

รักษาสภาพนักศึกษา

  • ส่งแบบคำร้อง ก่อนวันที่

12 ก.ย. 2561

12 ก.พ. 2562

 

กลับหน้ารวม