ประกาศทั่วไป

ให้นักศึกษาส่งคำร้องทั่วไปให้กับงานบัณฑิต ภายในวันที่กำหนด

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ รับทราบ
เรื่อง ให้นักศึกษาส่งคำร้องทั่วไปให้กับงานบัณฑิต ภายในวันที่กำหนด
1. นักศึกษาที่จะมีความประสงค์จดทะเบียนเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 6 หน่วย ส่งหมวดบัณฑิตศึกษาภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562
2. นักศึกษาที่จะมีความประสงค์ ผ่อนค่าจดทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2562  ส่งหมวดบัณฑิตศึกษาภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562
3. นักศึกษาที่จะมีความประสงค์รักษาสถานภาพ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2562  ส่งหมวดบัณฑิตศึกษาภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2653

เอกสารรายละเอียด

กลับหน้ารวม