ประกาศทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาระดับป.ตรี คณะพาณิชย์ฯ ประจำภาค 1/2561

อ่านต่อ +

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี สามารถขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร "W"

อ่านต่อ +

 นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคปกติท่านใดประสงค์จะลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ในภาคการศึกษาที่ 2/2559

อ่านต่อ +

 สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตา วิชา EL 2XX, EL 3XX รอบแรก ภาค 2/2559

อ่านต่อ +

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค 1 ปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ +