ประกาศทั่วไป

ประชาสัมพันธ์แจ้งความจำนงเรียนรายวิชา EL ภาค 2/2560

อ่านต่อ +

 นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคปกติท่านใดประสงค์จะลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ในภาคการศึกษาที่ 2/2559

อ่านต่อ +

 สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตา วิชา EL 2XX, EL 3XX รอบแรก ภาค 2/2559

อ่านต่อ +

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค 1 ปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ +