ประกาศทั่วไป

รับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 2/2560

อ่านต่อ +

เชิญนักศึกษาสาขาฯ เข้าร่วมฟังบรรยาย บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด

อ่านต่อ +

การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ +

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 12

อ่านต่อ +

ขอเชิญร่วมงานปิจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ +

 Young Technopreneur 2017 : สุดยอดนักนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0 อาจเป็นคุณ

อ่านต่อ +