ปริญญาตรีภาคปกติ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ

โครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้


1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
    2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  7   หน่วยกิต
    2.2 วิชาบังคับในสาขา 60 หน่วยกิต
    2.3 วิชาบังคับนอกสาขา  12 หน่วยกิต
    2.4 วิชาเลือก  24 หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ คพ.(CS) หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้

เลขหลักหน่วย หมายถึง วิชาบังคับหรือวิชาเลือก
เลข 0-4 หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 5-9 หมายถึง วิชาเลือกในสาขา

เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เลข 0-1 หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและหัวข้อพิเศษ
เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านภาษาโปรแกรม
เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านปัญญาประดิษฐ์
เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านการประมวลผลภาพและด้านปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

เลขหลักร้อย
เลข 1 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1
เลข 2 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2
เลข 3 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
เลข 4 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4