ปริญญาตรีภาคปกติ

รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จำนวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดมนุษยศาสตร์           บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต  
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4)
TU 110 Integrated Humanities  
     
หมวดสังคมศาสตร์             บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต  
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3-0-6)
TU 100 Civic Education  
     
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4)
TU 120 Integrated Social Sciences  
     
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  : วิทยาศาสตร์      บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต  
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2-0-4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology  
     
  : คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต  
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6)
TU 154 Foundation of Mathematics  
     
หมวดภาษา  
  : ภาษาไทย          บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต  
ท.161 การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage  
     
  : ภาษาอังกฤษ       บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต  
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 0 (3-0-6)
EL 070 English Course 1  
  (สาหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ ยังไม่ถึง สษ.171)  
     
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (3-0-6)
EL 171 English Course 2  
     
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 (3-0-6)
EL 172 English Course 3  
     
ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กาหนด 9 หน่วยกิต ดังนี้
บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต คือ
 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 3 (3-0-6)
EL 295 Academic English I  
     
จ.228 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3 (3-0-6)
PY 228 Psychology Of Interpersonal Relations  
     
คพ.819 หัวข้อเลือกสรรทางปัญญาประดิษฐ์ 3 (3-0-9)
CS819 Selected Topics in Artificial Intelligence  
  และเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้  
ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6)
EC 210 Introductory Economics  
     
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น 3 (3-0-6)
BA 291 Introduction Of Business  
     
ทม.201 หลักการบริหาร 3 (3-0-6)
HR 201 Principles Of Management  
     
มธ.122 กฏหมายในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
TU 122 Law in Every day Life  
     
     
2. วิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาบังคับในสาขา วิชาบังคับนอกสาขา และวิชาเลือกรวม 103 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            7 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ค.211 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
MA 211 Calculus 1  
หรือ  
ค.216 แคลคูลัสสำหรับสังคมศาสตร์ 1 3 (3-0-6)
MA 216 Calculus for Social Science 1  
และเลือกศึกษาอีกจำนวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
วท.135 ฟิสิกส์ทั่วไป 3 (3-0-6)
SC 135 General Physics  
และ วท.185 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (0-3-0)
SC 185 General Physics Laboratory  
หรือ    
วท.123 เคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6)
SC 123 Fundamental Chemistry  
และ วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-0)
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory  
     

2.2 วิชาบังคับในสาขา           60 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.101 โครงสร้างแบบไม่ต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
CS 101 Discrete Structures  
     
คพ.102 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
CS 102 Computer Programming Fundamentals  
     
คพ.111 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (3-0-6)
CS 111 Object-Oriented Programming  
     
คพ.211 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ 3 (3-0-6)
CS211 Software Development using Application Programming Interface  
     
คพ.213 โครงสร้างข้อมูล 3 (3-0-6)
CS 213 Data Structures  
     
คพ.214 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคม 3 (3-0-6)
CS 214 Social and Professional Ethics  
     
คพ.223 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
CS 223 Computer Organization and Architecture  
     
คพ.231 ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิด 3 (3-0-6)
CS 231 Programming Languages and Paradigms  
     
คพ.251 ระบบฐานข้อมูล 1 3 (3-0-6)
CS 251 Database Systems 1  
     
คพ.281 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3 (3-0-6)
CS 281 Object-Oriented Analysis and Design  
     
คพ.284 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3 (3-0-6)
CS 284 Introduction to Software Engineering  
     
คพ.300 สัมมนาการโปรแกรมภาคปฏิบัติ 3 (3-0-6)
CS 300 Seminar in Practical Programming  
     
คพ.301 ข้อเสนอและการนำเสนอโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
CS 301 Computer Science Project Proposal and Presentation  
     
คพ.311 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 (3-0-6)
CS 311 Design and Analysis of Algorithms  
     
คพ.314 ทฤษฎีการคำนวณ 3 (3-0-6)
CS 314 Theory of Computation  
     
คพ.341 ระบบปฏิบัติการ 1 3 (3-0-6)
CS 341 Operating Systems 1  
     
คพ.342 คอมพิวเตอร์เครือข่าย 1 3 (3-0-6)
CS 342 Net-Centric Computing 1  
     
คพ.374 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
CS 374 Human – Computer Interaction  
     
คพ.401 โครงงานพิเศษ 1 2 (0-6-0)
CS 401 Special Projects 1  
     
คพ.402 โครงงานพิเศษ 2 3 (0-9-0)
CS 402 Special Projects 2  
     

การวัดผลการศึกษา

  1. ต้องสอบผ่านได้ระดับ S ในรายวิชา คพ.300
  2. ต้องสอบไล่ได้ไม่ต่่ำกว่าระดับ C ในรายวิชา คพ.101, คพ.102, คพ.111, คพ.213, คพ.214 และ คพ.223
  3. ต้องสอบไล่ได้ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 12 รายวิชา ไม่ต่ากว่า 2.00 ได้แก่ รายวิชา คพ.101, คพ.102,คพ.111, คพ.211, คพ.213, คพ.214, คพ.223, คพ.231, คพ.251, คพ.281, คพ.341 และ คพ.342 ทั้งนี้ การจดทะเบียนซ้าในรายวิชาใดจาก 12 รายวิชาดังกล่าว กระทำได้เฉพาะในรายวิชาที่ได้ต่ำกว่าระดับ C เท่านั้น

2.3 วิชาบังคับนอกสาขา 12 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับนอกสาขา 4 วิชา จำนวน 12 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนต่อไปนี้
ส่วนที่ 1: ศึกษา 2 วิชา 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ส.216 สถิติสำหรับสังคมศาสตร์ 1 3 (3-0-6)
ST 216 Statistics for Social Science 1  
     
สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 3 (3-0-6)
EL 395 Academic English II  
     

ส่วนที่ 2: เลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

 
ค.212 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6)
MA 212 Calculus 2  
     
หรือ ค.217 แคลคูลัสสำหรับสังคมศาสตร์ 2 3 (3-0-6)
MA 217 Calculus for Social Science 2  
     

ส่วนที่ 3: เลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

 
ค.332 พีชคณิตเชิงเส้น 3 (3-0-6)
MA 332 Linear Algebra  
     
ส.217 สถิติสำหรับสังคมศาสตร์ 2 3 (3-0-6)
ST 217 Statistics for Social Science 2  
     
ส.326 ความน่าจะเป็นประยุกต์ 3 (3-0-6)
ST 326 Applied Probability  
     

2.4 วิชาเลือก 24 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจำนวน 24 หน่วยกิต จากรายวิชา ในกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

2.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
นักศึกษาที่เลือกกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องศึกษาตามโครงสร้างและองค์ประกอบ 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1: นักศึกษาเลือก 2 รายวิชา จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.288 การทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3 (3-0-6)
CS 288 Introduction to Software Testing  
     
คพ.298 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์พื้นฐาน 3 (3-0-6)
CS 298 Fundamentals of Computer Graphics  
     
คพ.365 ทฤษฎีพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์ 3 (3-0-6)
CS 365 Basic Theory in Artificial Intelligence  
     

ส่วนที่ 2: นักศึกษาต้องเลือกศึกษาอีกอย่างน้อย 18 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาระดับ 4xx
อย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยได้แบ่งวิชาเลือกต่อไปนี้ออกเป็นหมวดวิชา นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาข้ามหมวดวิชาได้

หมวดวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และทางด้านปัญหาพิเศษ (Computer Fundamentals and Selected Topics)

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.105 การพัฒนาทักษะการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 1(0-3-3)
CS 105 Practicum for Structural Programming  
     
คพ.115 การพัฒนาทักษะการโปรแกรมเชิงวัตถุ 1(0-3-3)
CS 115 Practicum for Object-Oriented Programming  
     
คพ.215 การพัฒนาทักษะการโปรแกรมโดยใช้ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ 1(0-3-3)
CS 215 Programming Practicum using Application Programming Interface  
     
คพ.409 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
CS 409 Selected Topics in Computer Science  
     

หมวดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.326 การออกแบบระบบฝังตัว 3 (3-0-6)
CS 326 Embedded Systems Design  
     
คพ.426 การคำนวณเชิงขนาน 3 (3-0-6)
CS 426 Parallel Computing  
     
คพ.427 การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน 3 (3-0-6)
CS 427 Parallel Algorithm Designs  
     
คพ.428 การสร้างโมเดลและการจำลองสถานการณ์เบื้องต้น 3 (3-0-6)
CS 428 Introduction to Modeling and Simulation  
     
คพ.429 หัวข้อเลือกสรรด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
CS 429 Selected Topics in Computer Architecture  
     

หมวดวิชาภาษาโปรแกรม (Programming Languages)

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.335 การสร้างโปรแกรมแปลภาษา 3 (3-0-6)
CS 335 Compiler Construction  
     
คพ.889 หัวข้อเลือกสรรด้านภาษาโปรแกรม 3 (3-0-6)
CS 439 Selected Topics in Programming Languages  
     

หมวดวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Computer Network and Operating Systems)

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.348 ระบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์และการประมวลผลแบบกระจายเบื้องต้น 3 (3-0-6)
CS 348 Introduction to Cluster Computing and Distributed Computing  
     
คพ.445 การออกแบบและการจัดการเครือข่าย 3 (3-0-6)
CS 445 Network Design and Management  
     
คพ.446 คอมพิวเตอร์เครือข่าย 2 3 (3-0-6)
CS 446 Net-Centric Computing 2  
     
คพ.447 ระบบปฏิบัติการ 2 3 (3-0-6)
CS 447 Operating Systems 2  
     
คพ.448 คอมพิวเตอร์เครือข่าย 3 3 (3-0-6)
CS 448 Net-Centric Computing 3  
     
คพ.449 หัวข้อเลือกสรรด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย 3 (3-0-6)
CS 449 Selected Topics in Net-Centric Computing  
     
ดูรายละเอียดรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี