ปริญญาตรีภาคปกติ

ติดต่อหลักสูตร

คุณกรรณิการ์ วงศ์ไทย
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคารบรรยายรวม 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
0-2986-9156