ปริญญาตรีภาคพิเศษ

ความเป็นมาของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ: B.Sc. (Computer Science)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษารับทั้งนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะการสื่อสารพูดอ่านเขียนภาษาไทยในระดับดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาให้ปริญญาวท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2552
กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 18/2555
เมื่อวันที่ 3 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2555
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 7/2555
เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2555
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2555
เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2555

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน ปีการศึกษา 2558

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

8.1 นักวิชาการสายวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

8.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

8.3 ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

8.4 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

8.5 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

8.6 ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์

8.7 ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์

8.8 นักพัฒนาเว็บไซต์

8.9 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์

8.10 แอนิเมเตอร์ (Animator)

8.11 นักพัฒนาเกมเป็นต้น