ปริญญาตรีภาคพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาคปกติ

ลำดับที่

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา,สาขาวิชา,สถาบัน,ปีการศึกษาที่จบ

1.

3102102265xxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ณัฐธนนท์  
 หงส์วริทธิ์ธร

 • Ph.D. (Information Science),University of Pittsburgh, USA.(2545)
 • M.S. (Information Science),University of Pittsburgh, USA.(2545)
 • M.Ed. (Research Methodology),University of Pittsburgh, USA.(2545)
 • M.Sc.(Computer and Information Sciences), New Jersey Institute of Technology USA. (2539)
 • ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)

2.

3149900396xxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 เสาวลักษณ์  
 วรรธนาภา

 • ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2551)
 • M.Sc.(Computer Technology), Asian Institute of Technology, Thailand (2534)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)

3.

3101400655xxx

อาจารย์

 มนวรรัตน์ 
 ผ่องไพบูลย์

 • Ph.D.(Computer Science), University of Southern California  USA. (2550)
 • M.S.(Computer Science), University of Southern California USA. (2550)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2541)
 • ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาคพิเศษ

ลำดับที่

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา,สาขาวิชา,สถาบัน,ปีการศึกษาที่จบ

1.

3100202619xxx

รองศาสตราจารย์

 ดวงแก้ว
 สวามิภักดิ์

 • Ph.D. (Computer Science) The University of Iowa, USA. (2527)
 • M.Sc. (Computer Science) The University of Iowa, USA. (2525)
 • B.A. (Statistics & Computer Science) The Australian National University, Australia. (2519)

2.

3101402315xxx

อาจารย์

 วนิดา
 พฤทธิวิทยา

 • Ph.D.( Computer Science), Iowa State University USA. (2549)
 • M.S.( Computer Science), University of Southern CaliforniaUSA. (2543)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)

3.

3101600445xxx

อาจารย์

 สุกัญญา
 รัตโนทยานนท์

 • Ph.D.(Informationand Computer Science),University of California, Irvine CA, USA. (2553)
 • M.S.(Informationand Computer Science),University of California, Irvine CA, USA. (2548)
 • MSIT(Information Technology  Software Engineering  Track),Carnegie Mellon   University, PA, USA. (2546)
 • B.Eng.(Computer Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร ภาคปกติ

ลำดับที่

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา,สาขาวิชา,สถาบัน,ปีการศึกษาที่จบ

1.

3102102265xxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ณัฐธนนท์
 หงส์วริทธิ์ธร

 • Ph.D. (Information Science),University of Pittsburgh, USA.(2545)
 • M.S. (Information Science),University of Pittsburgh, USA.(2545)
 • M.Ed. (Research Methodology),University of Pittsburgh, USA.(2545)
 • M.Sc.(Computer and Information Sciences), New Jersey Institute of Technology USA. (2539)
 • ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)

2.

3149900396xxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 เสาวลักษณ์
 วรรธนาภา

 • ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2551)
 • M.Sc.(Computer Technology), Asian Institute of Technology, Thailand (2534)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)

3.

3101400655xxx

อาจารย์

 มนวรรัตน์
 ผ่องไพบูลย์

 • Ph.D.(Computer Science), University of Southern California  USA. (2550)
 • M.S.(Computer Science), University of Southern California USA. (2550)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2541)
4. 3750200050xxx อาจารย์  ปกรณ์
 ลี้สุทธิพรชัย
 • Ph.D.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(2554)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550)
 • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับสอง),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2547)
5. 3840100598xxx อาจารย์  นุชชากร
 งามเสาวรส
 • พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2534)
 • วท.บ.(คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2530)
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร ภาคพิเศษ

ลำดับที่

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา,สาขาวิชา,สถาบัน,ปีการศึกษาที่จบ

1.

3100202619xxx

รองศาสตราจารย์

 ดวงแก้ว
 สวามิภักดิ์

 • Ph.D. (Computer Science) The University of Iowa, USA. (2527)
 • M.Sc. (Computer Science) The University of Iowa, USA. (2525)
 • B.A. (Statistics & Computer Science) The Australian National University, Australia. (2519)

2.

3101402315xxx

อาจารย์

 วนิดา
 พฤทธิวิทยา

 • Ph.D.( Computer Science), Iowa State University USA. (2549)
 • M.S.( Computer Science), University of Southern CaliforniaUSA. (2543)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)

3.

3101600445xxx

อาจารย์

 สุกัญญา
 รัตโนทยานนท์

 • Ph.D.(Informationand Computer Science),University of California, Irvine CA, USA. (2553)
 • M.S.(Informationand Computer Science),University of California, Irvine CA, USA. (2548)
 • MSIT(Information Technology  Software Engineering  Track),Carnegie Mellon   University, PA, USA. (2546)
 • B.Eng.(Computer Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
4. 3100100710xxx อาจารย์  ประภาพร
 รัตนธารง
 • Ph.D.(Electrical and Computer Engineering), University of Florida, Gainesville FL, USA. (2554)
 • M.S.(Computer Sciences), University of Southern California, Los Angeles CA, USA. (2547)
 • B.Eng.(Computer Engineering),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544)
5. 3100902959xxx อาจารย์  สิริกันยา
 นิลพานิช
 • M.Sc.(Computer Science) Syracuse University, USA. (2538)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
 • อาจารย์ประจำที่ร่วมสอนในหลักสูตร

ลำดับที่

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา,สาขาวิชา,สถาบัน,ปีการศึกษาที่จบ

1. 3100202619xxx รองศาสตราจารย์  ดวงแก้ว
 สวามิภักดิ์
 • Ph.D. (Computer Science), The University of Iowa, USA. (2527)
 • M.Sc. (Computer Science), The University of Iowa, USA. (2525)
 • B.A. (Statistics & Computer Science), The Australian National University, Australia. (2519)
2. 3102002397xxx รองศาสตราจารย์  ยุพิน
 ไทยรัตนานนท์
 • M.Sc.(Computer Applications), Asian Institute of Technology (2524)
 • ศศ.บ.(สถิติ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2520)
3. 3101201258xxx รองศาสตราจารย์  ภาวดี
 สมภักดี
 • P.E.(Computer  Graphics and Computer Animation),George  Washington  University USA. (2543)
 • วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)
 • ค.บ.(คณิตศาสตร์),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)
4. 3101402315xxx อาจารย์  วนิดา
 พฤทธิวิทยา
 • Ph.D.( Computer Science), Iowa State University USA. (2549)
 • M.S.( Computer Science), University of Southern CaliforniaUSA. (2543)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)
5. 3101400655xxx อาจารย์  มนวรรัตน์ 
 ผ่องไพบูลย์
 • Ph.D.(Computer Science), University of Southern California  USA. (2550)
 • M.S.(Computer Science), University of Southern California USA. (2550)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2541)
6. 3102102265xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ณัฐธนนท์  
 หงส์วริทธิ์ธร
 • Ph.D.(Information Science),University of Pittsburgh USA.(2545)
 • M.S.(Information Science),New Jersey Institute of Technology USA. (2539)
 • M.Ed.(Research Methodology),New Jersey Institute of Technology USA. (2539)
 • M.Sc.(Computer and Information Sciences), New Jersey Institute of Technology USA. (2539)
 • ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
7. 3710900155xxx รองศาสตราจารย์  ปกรณ์ 
 เสริมสุข
 • วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528)
 • ค.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)
8. 3100902959xxx อาจารย์  สิริกันยา
 นิลพานิช
 •  M.Sc.(Computer Science) Syracuse University, USA. (2538)
 •  วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
9. 3100500954xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รัชฎา 
 คงคะจันทร์
 • ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(2548)
 • M.Sc.(Computer Technology), Asian Institute of Technology (2534)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
10. 3149900396xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เสาวลักษณ์ 
 วรรธนาภา
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2551)
 • M.Sc.(Computer Technology), Asian Institute of Technology, Thailand (2534)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
11. 3840100598xxx อาจารย์  นุชชากร
 งามเสาวรส
 • พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2534)
 • วท.บ.(คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2530)
12. 3300101066xxx อาจารย์  วรวรรณ
 ดีอัซ การ์บาโย
 • Ph.D. (Informatics), The University of  Edinburgh,  สหราชอาณาจักร(สก็อตแลนด์) (2549)
 • M.Sc.(Computer Science), The University of  Edinburgh,  สหราชอาณาจักร(สก็อตแลนด์) (2542)
 • วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)
13. 5100199110xxx อาจารย์  รัชต  
 พีชวณิชย์
 • Ph.D.(Information Science), University of Pittsburgh Pittsburgh, PA,USA. (2547)
 • M.S.(Information Resources Management)Syracuse University , NY,USA. (2542)
 • B.S.(Computer Engineering) University of WashingtonSeattle, WA,USA. (2538)
14. 3100202354xxx อาจารย์  เด่นดวง 
 ประดับสุวรรณ
 • D.Eng.(Computer Science) , Tokyo Institute of Technology, ญี่ปุ่น (2548)
 • วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
 • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับสอง),มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2538)
15. 3100800211xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทรงศักดิ์ 
 รองวิริยะพาณิช
 • Doctorat en informatique Université de Nancy II FRANCE (2543)
 • DEA : Diplôme d’étude approfondi specialisé en bases de données, du parallélisme et des systèmes distributes Institut National des  Télécommunications FRANCE (2539)
 • Maîtrise d’informatique Institut Galilée, Université  de Paris XIII FRANCE (2538)
 • Licence  d’informatique  Institut Galilée, Université de Paris XIII FRANCE (2537)
16. 3100500657xxx อาจารย์  กษิดิศ 
 ชาญเชี่ยว
 • Ph.D. (Computer Science)Louisiana State University USA. (2543)
 • M.S. (Computer Science) Louisiana State University USA.(2538)
 • วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2532)
17. 3100503015xxx รองศาสตราจารย์  เยาวดี
 เต็มธนาภัทร์
 • Ph.D. (Computer Science), Rensselaer Polytechnic Institute USA. (2541)
 • พบ.ม. (สถิติประยุกต์)(เกียรตินิยม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2533)
 • วท.บ. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยมหิดล (2528)
18. 3101600445xxx อาจารย์  สุกัญญา 
 รัตโนทยานนท์
 • Ph.D.(Informationand Computer Science),University of California, Irvine CA, USA. (2553)
 • M.S.(Informationand Computer Science),University of California, Irvine CA, USA. (2548)
 • MSIT(Information Technology  Software Engineering  Track),Carnegie Mellon   University, PA, USA. (2546)
 • B.Eng.(Computer Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
19. 3750200050xxx อาจารย์  ปกรณ์ 
 ลี้สุทธิพรชัย
 • Ph.D.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(2554)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550)
 • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับสอง),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2547)
20. 3100100710xxx อาจารย์  ประภาพร
 รัตนธำรง
 • Ph.D.(Electrical and Computer Engineering), University of Florida, Gainesville FL, USA. (2554)
 • M.S.(Computer Sciences), University of Southern California, Los Angeles CA, USA. (2547)
 • B.Eng.(Computer Engineering),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544)
21. 3659900577xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วิลาวรรณ
 รักผกาวงศ์
 • M.Sc.(Computer Technology),Asian Institute of Technology (2534)
 • วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
 • อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมสอนในหลักสูตร
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน ปี พ.ศ.
1.  ทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ  วท.ม.
 วท.บ.
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 ศาสตร์คอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548
2542
2.  ภาวพันธน์ ศิวรักษ์ MBA  Management of Technology  Asian Institute of Technology 2545
3.  วัชระ เนติวาณิชย์ S.J.D.  International Legal Studies,  Golden Gate University, USA. 2546
4.  พนิตา เมนะเนตร M.S.  Software Engineering  Chulalongkorn University 2552
5.  ลัดดาวัลย์ กุลณรัตน์ วท.ม.  วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551
6.  ขจรพล เชิญขวัญศรี M.F.A.  จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549
7.  กุลชาติ เทพกุญชร  วท.ม.  วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
8.  พิมลลักษณ์ จิรกุลกนก วท.บ.  ศาสตร์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551
9.  ยอดธง รอดแก้ว Ph.D.  Computer Engineering  Chulalongkorn University 2546
10.  เมธิน ปิงสุทธิวงศ์ วท.ม.  วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544
11.  วิทยา บิดาแก้ว วท.บ.  ศาสตร์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550
12.  สุทธิชัย ผลประเสริฐ วศ.บ.  Mechanical Engineering  Sirindhorn International Institutes of Technology,
Thammasat University
2544