ปริญญาตรีภาคพิเศษ

ติดต่อหลักสูตร

คุณทัศนี  อินทศร  / คุณฤรินท์ ค้าข้าว
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคารบรรยายรวม 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 0-2986-9156
       0-2564-4535