ปริญญาโท

ความเป็นมาของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร :
   ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :
  ภาษาไทย             ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                            ชื่อย่อ     วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

  ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม   Master of Science (Computer Science)
                            ชื่อย่อ    M.Sc. (Computer Science)

3. วิชาเอก :  ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร :
     5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
     5.2 ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว      
             

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

  •  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมมหาบัณฑิต พ.ศ. 2543

        กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553

  •  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2553

        เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

  •  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา

        ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 พ.ศ. 2553

  •  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2553

        เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
    หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2554

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

     กลุ่ม 1 อาชีพในสายวิชาการและการวิจัย

          1) นักวิจัย
          2) นักวิชาการ
          3) ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา

     กลุ่ม 2 อาชีพเกี่ยวกับการดูแลระบบและเครือข่าย

          4) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
          5) ผู้ดูแลระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
          6) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

     กลุ่ม 3 อาชีพการเป็นนักวิเคราะห์และผู้ให้คำปรึกษา

          7) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
          8) สถาปนิกซอฟต์แวร์
          9) ผู้ให้คำปรึกษาระบบงาน

     กลุ่ม 4 อาชีพการเป็นนักพัฒนาโปรแกรม

          10) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
          11) นักพัฒนาเว็บไซต์
          12) นักพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บ

     กลุ่ม 5 อาชีพในสาขางานบันเทิง

          13) นักพัฒนาเกม
          14) แอนิเมเตอร์

     กลุ่ม 6 อาชีพประกอบวิสาหกิจอิสระ

          15) ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
          16) ผู้ประกอบธุรกิจบริการติดตั้งระบบ
          17) ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาเนื้อหาบนอุปกรณ์พกพา
          18) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ

     กลุ่ม 7 อาชีพทางด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

          19) วิศวกรความปลอดภัย
          20) ผู้ให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ

     กลุ่ม 8 อาชีพในการพัฒนาระบบอัจริยะแบบพกพา

          21) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์
          22) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบอัจริยะ

          23) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว

 

1. ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีความขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานวิจัยและประยุกต์ใช้องค์ ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
  3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4. เพื่อสนับสนุนการศึกษาและงานวิจัย ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในแขนงย่อยต่างๆ ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว