ปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร
     3.1. หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์) 36 หน่วยกิต
2) แผน ข (ศึกษารายวิชาร่วมกับการค้นคว้าอิสระ) 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาเป็นหลักสูตรแบบศึกษาไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์)
    1) หมวดวิชาบังคับ           12 หน่วยกิต
    2) หมวดวิชาเลือก            12 หน่วยกิต
    3) วิทยานิพนธ์                12 หน่วยกิต
                       รวม             36 หน่วยกิต
แผน ข (ศึกษารายวิชาร่วมกับการค้นคว้าอิสระ)
    1) หมวดวิชาบังคับ         12 หน่วยกิต
    2) หมวดวิชาเลือก          18 หน่วยกิต
    3) การค้นคว้าอิสระ           6 หน่วยกิต
                         รวม         36 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้

อักษร คพ หมายถึง วิทยาการคอมพิวเตอร์
อักษร CS หมายถึง Computer Science

เลขหลักหน่วย หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ และวิชาเลือก
เลข 0-2 หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 3-9 หมายถึง วิชาเลือก

เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชาของลักษณะวิชานั้น
เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐานหรือสัมมนา
เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาปัญญาประดิษฐ์
เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาระบบสารสนเทศ
เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาภาษาโปรแกรม
เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาทฤษฎีการคำนวณและอัลกอริทึม
เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสนับสนุนงานวิจัย

เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 6 หมายถึง วิชาระดับต้น
เลข 7 หมายถึง วิชาระดับสูง
เลข 8 หมายถึง วิทยานิพนธ์หรือวิชาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 

 

 ดาวน์โหลดหลักสูตรปริญญาโท ปี 2553