ปริญญาโท

ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บเพจของหลัก สูตรปริญญาโทภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสอนให้ท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถนำไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆในหลากหลายสาขาอาชีพ หรือค้นคว้าวิจัยเพื่อหาความรู้ใหม่ เว็บเพจนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตรสำหรับท่าน

ภาควิชาของเรามีคณาจารย์ประจำที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญหลายด้านไม่ว่าจะเป็น Artificial Intelligence, Big Data Analysis, Cloud Computing, Computer Systems, Computer Graphics, Image Analysis, Human Computer Interactions, Information Systems, Mobile Computing, และ Software Engineering

ในอดีตที่ผ่านมาเรามี นศ เข้าศึกษาในหลักสูตรจากหลากหลายสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีทั้งผู้ที่จบการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่านจะได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรของเราได้ออกไปประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างดีและมีความสามารถเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ

หากมีคำถามประการใดท่านสามารถสอบถามได้ที่ คุณ พิมภาวรรณ อินฟ้าแสง
Email: pimpawan@cs.tu.ac.th
Phone: 02 986 9157

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้จาก Link ข้างล่างต่อไปนี้