ปริญญาโท

รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ
นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ต้องศึกษาวิชาบังคับ 5 วิชา จำนวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.690 ระเบียบวิธีวิจัย 1 (1-0-3)
CS.690 Research Methodology  
     
คพ.691 เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับงานวิจัย 2 (2-0-6)
CS.691 Software Tools for Research  
     
คพ.680 การวิเคราะห์อัลกอริทึม 3 (3-0-9)
CS.680 Analysis of Algorithms  
     
คพ.681 ทฤษฎีการคำนวณ 3 (3-0-9)
CS.681 Computational Theory  
     
คพ.620 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบ 3 (3-0-9)
CS.620 Computer Architecture and System Software  
     
2) หมวดวิชาบังคับเลือก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ให้เลือกศึกษาวิชาเลือก 4 รายวิชา จำนวน 12 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ข ให้เลือกศึกษาวิชาเลือก 6 รายวิชา จำนวน 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาปัญญาประดิษฐ์  
คพ.613 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3 (3-0-9)
CS.613 Natural Language Processing  
     
หมวดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
คพ.623 ระบบทนต่อความผิดพร่อง 3 (3-0-9)
CS.623 Fault Tolerant Systems  
     
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.633 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพดิจิตอล 3 (3-0-9)
CS.633 Digital Image Processing and Analysis  
     
คพ.634 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 (3-0-9)
CS634 Computer Vision  
     
คพ.635 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 (3-0-9)
CS635 Computer Graphics  
     
คพ.733 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันขั้นสูง 3 (3-0-9)
CS.733 Advanced Computer Animation  
     
คพ.734 เทคนิคการเรนเดอร์ขั้นสูง 3 (3-0-9)
CS.734 Advanced Rendering Techniques  
     
หมวดวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.643 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-9)
CS643 Computer Security  
     
คพ.644 ระบบปฏิบัติการขั้นสูง 3 (3-0-9)
CS644 Advanced Operating Systems  
     
หมวดวิชาระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.653 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3 (3-0-9)
CS653 Advanced Database Systems  
     
คพ.654 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 (3-0-9)
CS654 Advanced Human-Computer Interactions  
     
หมวดวิชาภาษาโปรแกรม
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.663 การออกแบบภาษาโปรแกรม 3 (3-0-9)
CS663 Programming Language Design  
     
หมวดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.673 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3 (3-0-9)
CS673 Object-Oriented Analysis and Design  
     
คพ.674 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 3 (3-0-9)
CS674 Advanced Software Engineering  
     
คพ.773 การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-9)
CS.773 Analysis and Design of Software Architecture  
     
คพ.774 วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์ 3 (3-0-9)
CS.774 Software Quality Engineering  
     
คพ.775 ตรรกศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-9)
CS.775 Logic in Software Engineering  
     
คพ.776 การประยุกต์ใช้วิธีรูปนัยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-9)
CS.776 Applied Formal Methods  
     
คพ.777 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์ 3 (3-0-9)
CS.777 Software Economics  
     
หมวดวิชาทฤษฎีการคำนวณและอัลกอริทึม
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.683 อัลกอริทึมและสถาปัตยกรรมคู่ขนาน 3 (3-0-9)
CS.683 Parallel Architecture and Algorithms  
     
คพ.684 ระบบทันเวลา 3 (3-0-9)
คพ.684 Real-Time Systems  
     
หมวดวิชาสัมมนา
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.703 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3 (3-0-9)
CS.703 Seminar in Computer Science 1  
     
คพ.704 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3 (3-0-9)
CS.704 Seminar in Computer Science 2  
     
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาจากรายวิชาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.813 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง 3 (3-0-9)
CS 813 Advanced Artificial Intelligence  
     
คพ.814 อัลกอริทึมและการประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูล 3 (3-0-9)
CS 814 Algorithms and Applications of Data Mining  
     
คพ.823 การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-9)
CS 823 Computer Systems Performance Analysis  
     
คพ.824 ระบบสมองกลฝังตัวและระบบทันที 3 (3-0-9)
CS 824 Embedded and Real Time Systems  
     
คพ.833 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9)
CS 833 Advanced Computer Graphics  
     
คพ.834 การเข้ารหัสและประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดียขั้นสูง 3 (3-0-9)
CS 834 Advanced Multimedia Coding and Processing  
     
คพ.843 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 (3-0-9)
CS 843 Advanced Computer Networks  
     
คพ.844 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 3 (3-0-9)
CS 844 Distributed Systems  
     
คพ.853 การค้นคืนสารสนเทศขั้นสูง 3 (3-0-9)
CS 853 Advanced Information Retrieval  
     
คพ.854 การสร้างภาพนามธรรมของสารสนเทศ 3 (3-0-9)
CS 854 Information Visualization  
     
คพ.863 การสร้างคอมไพเลอร์ 3 (3-0-9)
CS 863 Compiler Construction  
     
คพ.873 การวิเคราะห์ความต้องการและการกำหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ขั้นสูง 3 (3-0-9)
CS 873 Advanced Software Requirement and Specification  
     
คพ.874 การบริหารและประเมินโครงการซอฟต์แวร์ขั้นสูง 3 (3-0-9)
CS 874 Advanced Software Project Management and Measurement  
     
คพ.883 ระบบการคำนวณแบบพร้อมกัน 3 (3-0-9)
CS 883 Concurrent Computing Systems  
     
3) การค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.790 การค้นคว้าอิสระ 6
CS.790 Independent Study  
     
4) วิทยานิพนธ์
รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
    (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คพ.800 วิทยานิพนธ์ 12
CS.800 Thesis  
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
คพ.613 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3 (3-0-9)
CS.613 Natural Language Processing
ความรู้โดยรวมเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยเน้นส่วนของขั้นตอนวิธีและรูปแบบจำลอง หัวข้อต่างๆ ได้แก่ สารสนเทศทางภาษาศาสตร์ วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และสัมพันธสารวิเคราะห์ แนะนำเทคนิคการเรียนรู้เครื่องจักร และ เทคนิคเชิงปริมาณร่วมสมัย มาใช้ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ หลักการนำการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาประยุกต์ กับงานด้าน การประมวลผลภาษาพูด การทำเหมืองเอกสาร และ ระบบสนทนา

คพ.620 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบ                  3 (3-0-9)
CS.620 Computer Architecture and System Software
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบหน่วยประมวลผลเดี่ยวและมัลติโปรเซสเซอร์และมัลติ คอร์ การออกแบบโครงสร้างของ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการประมวลผลแบบมัลติโปรเซสเซอร์ แคชโคฮีเร็น แคชคอนซิสเต็นซี่ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบเอ็มไอเอ็มดี อินเตอร์คอนเน็คชั่นเน็ตเวิรค์ ระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบมัลติโปรเซสเซอร์และ มัลติคอร์ การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบมัลติโปรเซสเซอร์และ มัลติคอร์

คพ.623 ระบบทนต่อความผิดพร่อง                                          3 (3-0-9)
CS.623 Fault Tolerant Systems

ความผิดพร่อง ความผิดพลาด และความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการทนต่อความผิดพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคนิคสำหรับการกู้ระบบเมื่อเกิดความผิดพร่องขึ้น การค้นหาความผิดพร่อง การตรวจสอบความผิดพร่องด้วยตนเองและการสร้างเวกเตอร์ทดสอบ การปรับเปลี่ยนสถานะของระบบ การออกแบบการทดสอบระบบ

คพ.633 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพดิจิตอล                  3 (3-0-9)
CS.633 Digital Image Processing and Analysis

หลักการของภาพดิจิตอล ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ การแทนค่าข้อมูลสี การแปลงข้อมูลภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ ตัวกรองในโดเมนพื้นที่และโดเมนความถี่ การแบ่งภาพเป็นหลายส่วนอย่างมีความหมาย ไบนารีมอร์โฟโลยี การแทนค่าและการบรรยายลักษณะข้อมูลภาพ การรู้จำและวิเคราะห์ข้อมูลภาพ เทคนิคการวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนข้อมูลภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์

คพ.634 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์                                             3 (3-0-9)
CS.634 Computer Vision

วิชาบังคับก่อน : คพ.633 หรือได้รับการอนุมัติจากผู้สอน
การได้มาซึ่งภาพดิจิตอล การประมวลผลก่อน การแบ่งภาพเป็นหลายส่วนอย่างมีความหมาย การแทนค่ารูปทรง การรู้จำวัตถุ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว กรณีศึกษาการรู้จำวัตถุและการติดตามวัตถุ

คพ.635 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์                                                 3 (3-0-9)
CS.635 Computer Graphics

ข้อความรู้ในระดับสูง สำหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ไดัแก่ วิธีการเก็บข้อมูลของรูปทรงหรือวัตถุเชิงเรขาคณิต การเก็บข้อมูลของวัตถุโดยใช้ระดับความซับซ้อนที่เหมาะสม การสร้างพื้นผิวโดยใช้ข้อมูลภาพ หรือใช้สิ่งแวดล้อม เทคนิคการคำนวณแสงโดยอาศัยการสะท้อนของรังสีของแสง และการถ่ายพลังงานความร้อน การคำนวณแสงโดยพิจารณาค่าแสงที่ตกกระทบวัตถุจากแหล่งกำเนิดแสงรวมทั้งการ สะท้อนของวัตถุที่อยู่รอบข้าง ความรู้เกี่ยวกับการทำภาพเคลื่อนไหว

คพ.643 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์                                  3 (3-0-9)
CS.643 Computer Security
เทคนิคการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบและการป้องกันการถูกโจมตีในลักษณะต่างๆ และการกู้คืนในกรณีที่การโจมตีเกิดขึ้น การศึกษาวิทยาการรหัสลับ อัลกอริทึมสมมาตร รหัสพับลิกคีย์ ลายมือชื่อและใบรับรองดิจิตอล วิธีการระบุตัวบุคคล การรักษาความปลอดภัยแบบรูปนัยวิศวกรรมและนโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบ องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยร่วมสมัยและกรณีศึกษา

คพ.644 ระบบปฏิบัติการขั้นสูง                                                3 (3-0-9)
CS.644 Advanced Operating Systems
สถาปัตยกรรม ระบบรับและแสดงผล การขัดจังหวะ การจัดการกระบวนการ การจัดการหน่วยความจำ การจัดการข้อมูล ประสิทธิภาพของระบบแบบกระจายและระบบเครือข่าย

คพ.653 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง                                                3 (3-0-9)
CS.653 Advanced Database Systems
แนวคิดและหลักการของแบบจำลองข้อมูลทั้งแบบดั้งเดิมและขั้นสูง หลักการและเทคนิคการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขั้นสูง อภิปรายงานวิจัยร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศ

คพ.654 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                 3 (3-0-9)
CS.654 Advanced Human-Computer Interactions
งานวิจัยและความหมายโดยนัยของทฤษฏีการประมวลผลข้อมูลของมนุษย์ในการออกแบบ พัฒนา และ ประเมินการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ อภิปรายงานวิจัยร่วมสมัยเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์

คพ.663 การออกแบบภาษาโปรแกรม                                        3 (3-0-9)
CS.663 Programming Language Design
รูปแบบของไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรมต่าง ๆ กระบวนการในการออกแบบภาษาโปรแกรม กลไกการควบคุมภาษาโปรแกรม และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบ กลไกการแบ่งประเภทภาษาโปรแกรม และการออกแบบ

คพ.673 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ                                 3 (3-0-9)
CS.673 Object-Oriented Analysis and Design
หลักการพื้นฐานของการโปรแกรมเชิงวัตถุ ศึกษาองค์ประกอบต่างๆสำหรับการสร้างโมเดล การเชื่อมโยง คลาส ความสัมพันธ์ คุณลักษณะ และบทบาท การจัดกลุ่ม การกำหนดความสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์แบบสืบทอดคุณสมบัติ ความสัมพันธ์แบบประกอบรวม กลไกการกำหนดสาระสำคัญเป็นคลาส วิธีการสืบทอดคุณสมบัติจากบิดาเดียว และ การสืบทอดคุณสมบัติจากคลาสบรรพบุรุษหลายคลาส การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของวัตถุด้วยแผนภาพสถานะและการกำหนดราย ละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆของระบบ การสร้างโมเดลยูสเคส การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ ครอบคลุม การแบ่งระบบออกเป็นส่วนย่อย การกำหนดรายละเอียดการทำงานแบบคู่ขนานของระบบ การเลือกวิธีการควบคุม เป็นต้น การออกแบบเชิงวัตถุ การเชื่อมโยงโครงสร้างรวมของระบบ การสร้างโมเดลเชิงฟังก์ชัน และโมเดลเชิงพฤติกรรมของระบบ การออกแบบความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงระหว่างโมเดลเชิงวัตถุและโมเดลเชิงสัมพันธ์

คพ.674 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง                                           3 (3-0-9)
CS.674 Advanced Software Engineering
เทคนิคการสร้างระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การวางแผนงานและการแบ่งงานโดยพิจารณาจากคุณลักษณะของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ การมอบหมายงาน เทคนิคการจัดการ และปฏิบัติงาน การทดสอบ และควบคุมคุณภาพ การจัดทำเอกสาร รวมทั้งการบำรุงรักษาระบบ

คพ.680 การวิเคราะห์อัลกอริทึม                                               3 (3-0-9)
CS.680 Analysis of Algorithms
เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสลับซับซ้อนของอัลกอริทึม และวิธีการที่ใช้การออกแบบอัลกอริทึมที่สำคัญ ได้แก่ การแบ่งแยกและเอาชนะ การกำหนดพลวัต อัลกอริทึมแบบละโมบ อัลกอริทึมแบบย้อนกลับ พร้อมทั้งตัวอย่างต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติจริง อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้แก้ปัญหา การเรียงลำดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล ทฤษฎีกราฟ เรขาคณิตเชิงคำนวณ พีชคณิต และปัญหาเชิงตัวเลข

คพ.681 ทฤษฎีการคำนวณ                                                     3 (3-0-9)
CS.681 Computational Theory
ทฤษฎีออโตมาตา ทัวริงแมชชีน ทัวริงคอมพิวเทเบิลฟังก์ชัน ลำดับขั้นแบบชอมสกี ปัญหาที่สามารถคำนวณได้ด้วยคอมพิวเตอร์และทฤษฎีเชิร์ช-ทัวริง ปัญหาที่ไม่สามารถคำนวณได้ ฟังก์ชันมิว-เรเคอซีฟ

คพ.683 อัลกอริทึมและสถาปัตยกรรมคู่ขนาน                               3 (3-0-9)
CS.683 Parallel Architecture and Algorithms
วิชาบังคับก่อน : คพ.620
สถาปัตยกรรม ขั้นตอนวิธี ภาษาโปรแกรม และ ต้นแบบการสร้างโปรแกรมแบบขนาน เทคนิคการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและคอมพิวเตอร์แบบขนาน การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ หลักวิธีการประเมินและการจำแนกคุณลักษณะเชิงประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบลำดับ และแบบขนาน

คพ.684 ระบบทันเวลา                                                         3 (3-0-9)
CS.684 Real-Time Systems
แนวความคิดของระบบทันเวลา การจัดลำดับการทำงานของระบบทันเวลา การสร้างโมเดลของระบบทันเวลา การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทันเวลา การทวนสอบระบบทันเวลา

คพ.690 ระเบียบวิธีวิจัย                                                        1 (1-0-3)
CS.690 Research Methodology
กระบวนการดำเนินงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสำรวจงานวิจัยจากวรรณกรรม การเลือกสรรหัวข้องานวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย

คพ.691 เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับงานวิจัย                                 2 (2-0-6)
CS.691 Software Tools for Research
การเขียนโปรแกรมและใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ในการดำเนินงานวิจัย เทคนิคการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงสถิติด้วยระบบ คอมพิวเตอร์

คพ.703 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1                               3 (3-0-9)
CS.703 Seminar in Computer Science 1
สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นในเชิงทฤษฎี สำรวจวรรณกรรมงานวิจัยร่วมสมัย

คพ.704 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2                               3 (3-0-9)
CS.704 Seminar in Computer Science 2
สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นในเชิงประยุกต์ สำรวจวรรณกรรมงานวิจัยร่วมสมัย

คพ.733 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันขั้นสูง                                        3 (3-0-9)
CS.733 Advanced Computer Animation
วิชาบังคับก่อน : คพ.635
เทคนิคการควบคุมการเคลื่อนไหวสำหรับการสร้างภาพแอนิเมชัน และการสร้างเกมส์แบบโต้ตอบ โดยใช้เทคนิคการสร้างคีย์เฟรม การจำลองแบบทางคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว การควบคุมและการทำภาพเคลื่อนไหวเชิงพฤติกรรม การควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้า การเคลื่อนไหวของตัวละครที่เลียนแบบความฉลาดของมนุษย์ การทำเรื่องราวที่เป็นลำดับ การทำส่วนประกอบของฉาก การให้แสง และการทำเสียงประกอบ

คพ.734 เทคนิคการเรนเดอร์ขั้นสูง                                            3 (3-0-9)
CS.734 Advanced Rendering Techniques
วิชาบังคับก่อน : คพ.635
หลักการพื้นฐานของการเรนเดอร์แบบโต้ตอบ การคำนวณแสงโดยพิจารณาค่าแสงที่ตกกระทบวัตถุจากแหล่งกำเนิดแสงรวมทั้งการ สะท้อนของวัตถุที่อยู่รอบข้าง การเรนเดอร์แบบมอนติคาร์โล ระบบฮาร์ดแวร์สำหรับการประมวลผลทางกราฟิกส์และเทคนิคการเรนเดอร์ที่เกี่ยว ข้อง อัลกอริทึมในการสร้างเงา เทคนิคการจัดการความซับซ้อนของฉาก ความเข้าใจในกระบวนการการเรนเดอร์และโครงสร้างเพื่อเร่งความเร็ว เทคนิคการเรนเดอร์ที่ใช้ในการทำภาพยนตร์ การออกแบบและจัดแสง การทำโฟตอน  แมพปิง

ดูรายละเอียดรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท