ปริญญาโท

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (แก้ไขใหม่)

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษา
สถาบัน ปี พ.ศ.

รศ.

 ปกรณ์ เสริมสุข

วท.ม.

 วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528

อาจารย์

 ดร.เด่นดวง ประดับสุวรรณ

D.Eng.

 

Computer Science

Tokyo Institute of Technology,  Japan

2548

อาจารย์

 ดร.รัชต พีชวณิชย์

Ph.D.

 Computer Science

University of Pittsburgh Pittsburgh, PA,USA.

 2547

อาจารย์

 ดร.กษิดิศ ชาญเชี่ยว

Ph.D.

Computer Science

LouisianaState University  USA.

2543

อาจารย์

 ดร.วรวรรณ  ดีอัซ การ์บาโย

Ph.D.

Informatics

 The University of Edinburgh, UK.

2549

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษา
สถาบัน ปี พ.ศ.

รศ.

 ภาวดี สมภักดี

P.E.

 Computer Graphics and Computer Animation

 George Washington University, USA. 2543

อาจารย์

 ดร.รัชต พีชวณิชย์

Ph.D.

Information Science

University of Pittsburgh Pittsburgh, PA,USA.

2547

อาจารย์

 ดร.เด่นดวง ประดับสุวรรณ

D.Eng.

 

Computer Science

Tokyo Institute of Technology,  Japan

 2548

รศ.

 ยุพิน ไทยรัตนานนท์

M.Sc.

Computer Applications

Asian Institute of Technology

2524

ผศ.

 สิริกันยา นิลพานิช

ปร.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2548