ปริญญาเอก

ความเป็นมาของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร :
   ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
   ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Computer Science (English Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :
  ภาษาไทย             ชื่อเต็ม   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                            ชื่อย่อ     ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

  ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม   Doctor of Philosophy (Computer Science)
                            ชื่อย่อ    Ph.D. (Computer Science)

3. วิชาเอก :  ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 50 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร :
     5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 3 ปี
     5.2 ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
     5.3 การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
            เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ ได้แก่
                 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                 3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                 4) มหาวิทยาลัยบูรพา
                 5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                 6) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                 7) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                 8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                 9) มหาวิทยาลัยศิลปากร
               10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
               11) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               12) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
               13) มหาวิทยาลัยนเรศวร
               14) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            โดยมีความร่วมมือในด้านต่างๆ ดังนี้
                1) ร่วมมือผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                2) ร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและแลกเปลี่ยนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                3) ร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข้อสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
                4) ร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ และดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือ
                5) ร่วมมือดาเนินกิจกรรมด้านการวิจัยอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยทั้ง 15 สถาบัน หรือคณะกรรมการ บริหารโครงการเห็นชอบร่วมกัน
รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐ 15 สถาบัน ในภาคผนวก 7
     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 •  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2552

        กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 •  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 19/2555

        เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555

 •  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา

        ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556

 •  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556

        เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
     หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
     1. นักวิจัย
     2. อาจารย์มหาวิทยาลัย
     3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
     4. ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
     5. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     6. ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
     7. ผู้จัดการซอฟต์แวร์
     8. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

 

1. ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ในปัจจุบันวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทุกสาขาไม่ว่าจะเป็น

 • ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 • ด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architectures)
 • ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย (Computer Graphics and Multimedia)
 • ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Computer Network and Operating Systems)
 • ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems)
 • ด้านภาษาโปรแกรม (Programming Languages)
 • ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • ด้านทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)

การ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้อย่างถ่องแท้ในเทคโนโลยีเหล่านี้จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรในระดับ ปริญญาเอกซึ่งเป็นการผลิตบุคลากรที่จะเป็นผู้นำในการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยี ขั้นสูงและเป็นกลจักรสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการเปิดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นหลายแห่ง แต่การเปิดการศึกษาในระดับปริญญาเอกในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่มากเมื่อเทียบ กับต่างประเทศ การเพิ่มการศึกษาในระดับปริญญาเอกจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการยก ระดับของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ภายในประเทศและส่งเสริมการแข่งขันในระดับนานา ชาติในอนาคต

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าว กอปรกับศักยภาพของคณาจารย์และประสบการณ์ในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญา ตรีและระดับปริญญาโทมาเป็นเวลานาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงมีความพร้อมที่เปิดหลักสูตรการศึกษาในระดับ ดุษฎีบัณฑิต

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาประเทศทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และ สังคมศาสตร์
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
 5. เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น

พื้นฐาน ซึ่งทำให้บัณฑิตมีความเป็นนานาชาติมากขึ้น