ปริญญาเอก

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร
     1. หลักสูตร
           1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
                  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 50 หน่วยกิต
                  ระยะเวลาศึกษาเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ
           1.2 โครงสร้างหลักสูตร (แผนการศึกษา แบบ 2.1)
                  วิชาบังคับ                    3 หน่วยกิต
                  วิชาบังคับเลือก             2 หน่วยกิต
                  วิชาเลือก                    9 หน่วยกิต
                  วิทยานิพนธ์               36 หน่วยกิต
                                  รวม         50 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
     รายวิชาซึ่งเปิดสอนใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
          อักษรย่อ คพ/CS หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิทยาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
               คพ หมายถึง วิทยาการคอมพิวเตอร์
               CS หมายถึง Computer Science

เลขรหัสวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขหลักหน่วย หมายถึงกลุ่มวิชาบังคับ วิชาบังคับเลือก และวิชาเลือก
     เลข 0           หมายถึง วิชาบังคับ
     เลข 1 – 2     หมายถึง วิชาบังคับเลือก
     เลข 3 – 9     หมายถึง วิชาเลือก

เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชาของลักษณะวิชานั้น
      เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐานและสัมมนา
      เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาปัญญาประดิษฐ์
      เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
      เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
      เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
      เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาระบบสารสนเทศ
      เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาภาษาโปรแกรม
      เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
      เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาทฤษฎีการคานวณและอัลกอริทึม
      เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสนับสนุนงานวิจัย

เลขหลักร้อย
     เลข 6           หมายถึง วิชาระดับต้น
     เลข 7 – 8      หมายถึง วิชาขั้นสูง
     เลข 9           หมายถึง วิทยานิพนธ์