ปริญญาเอก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 

ลำดับที่

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา,สาขาวิชา,สถาบัน,ปีการศึกษาที่จบ

1.

3100500657xxx

อาจารย์

 กษิดิศ 
 ชาญเชี่ยว

  - Ph.D. (Computer Science)Louisiana State University USA. (2543)

  - M.S. (Computer Science) Louisiana State University USA. (2538)

  - วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2532)

2.

3100503015xxx

รองศาสตราจารย์

 เยาวดี 
 เต็มธนาภัทร์

  - Ph.D (Computer Science), Rensselaer Polytechnic Institute  USA.(2541)

  - พบ.ม. (สถิติประยุกต์)(เกียรตินิยม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2533)

  - วท.บ. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยมหิดล  (2528)

3.

3100800211xxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ทรงศักดิ์ 
 รองวิริยะพาณิช

  - Doctorat en informatique Université de Nancy II FRANCE (2543)

  - DEA : Diplôme d’étude approfondi specialisé en bases de données, du parallélisme et des systèmes distributes Institut National des   Télécommunications FRANCE (2539)

  - Maîtrise d’informatique Institut Galilée, Université  de Paris XIII FRANCE (2538)

  - Licence  d’informatique  Institut Galilée, Université de Paris XIII FRANCE (2537)

 
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา,สาขาวิชา,สถาบัน,ปีการศึกษาที่จบ

1.

3100500657xxx

อาจารย์

 กษิดิศ 
 ชาญเชี่ยว

  - Ph.D. (Computer Science)Louisiana State University USA. (2543)

  - M.S. (Computer Science) Louisiana State University USA. (2538)

  - วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2532)

2.

3100503015xxx

รองศาสตราจารย์

 เยาวดี 
 เต็มธนาภัทร์

  - Ph.D (Computer Science), Rensselaer Polytechnic Institute  USA.(2541)

  - พบ.ม. (สถิติประยุกต์)(เกียรตินิยม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2533)

  - วท.บ. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยมหิดล  (2528)

3.

3100800211xxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ทรงศักดิ์ 
 รองวิริยะพาณิช

  - Doctorat en informatique Université de Nancy II FRANCE (2543)

  - DEA : Diplôme d’étude approfondi specialisé en bases de données, du parallélisme et des systèmes distributes Institut National des   Télécommunications FRANCE (2539)

  - Maîtrise d’informatique Institut Galilée, Université  de Paris XIII FRANCE (2538)

  - Licence  d’informatique  Institut Galilée, Université de Paris XIII FRANCE (2537)

4. 3300101066xxx อาจารย์  วรวรรณ 
 ดีอัซ การ์บาโย

  - Ph.D. (Informatics), The University of  Edinburgh,  สหราชอาณาจักร(สก็อตแลนด์) (2549)

  - M.Sc.(Computer Science), The University of  Edinburgh,  สหราชอาณาจักร(สก็อตแลนด์) (2542)

  - วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)

5. 3710900155xxx รองศาสตราจารย์  ปกรณ์ 
 เสริมสุข

  - วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528)

  - ค.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)

  • อาจารย์ประจำที่ร่วมสอนในหลักสูตร

ลำดับที่

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา,สาขาวิชา,สถาบัน

ปีการศึกษาที่จบ

1.

3100503015xxx

รองศาสตราจารย์

 เยาวดี
 เต็มธนาภัทร์

- Ph.D. (Computer Science), Rensselaer Polytechnic Institute USA. (2541)

- พบ.ม. (สถิติประยุกต์)(เกียรตินิยม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2533)

- วท.บ. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยมหิดล (2528)

2. 3710900155xxx รองศาสตราจารย์  ปกรณ์ 
 เสริมสุข

- วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528)

- ค.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)

3. 3101201258xxx รองศาสตราจารย์  ภาวดี
 สมภักดี

- P.E.(Computer  Graphics and Computer Animation),George  Washington  University USA. (2543)

- วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)

- ค.บ.(คณิตศาสตร์),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)

4. 3102102265xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ณัฐธนนท์  
 หงส์วริทธิ์ธร

-  Ph.D.(Information Science),University of Pittsburgh USA.(2545)

-  M.S.(Information Science),New Jersey Institute of Technology USA. (2539)

-  M.Ed.(Research Methodology),New Jersey Institute of Technology USA. (2539)

-  M.Sc.(Computer and Information Sciences), New Jersey Institute of TechnologyUSA. (2539)

-  ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)

-  วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)

5. 3100500954xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รัชฎา 
 คงคะจันทร์

-  ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(2548)

-  M.Sc.(Computer Technology), Asian Institute of Technology (2534)

-  วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)

6. 3149900396xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เสาวลักษณ์ 
 วรรธนาภา

-  ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2551)

-  M.Sc.(Computer Technology), Asian Institute of Technology, Thailand (2534)

-  วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)

7. 3100800211xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทรงศักดิ์ 
 รองวิริยะพาณิช

-  Doctorat en informatique Université de Nancy II FRANCE (2543)

-  DEA : Diplôme d’étude approfondi specialisé en bases de données, du parallélisme et des systèmes distributes Institut National des  Télécommunications FRANCE (2539)

-  Maîtrise d’informatique Institut Galilée, Université  de Paris XIII FRANCE (2538)

-  Licence  d’informatique  Institut Galilée, Université de Paris XIII FRANCE (2537)

8. 3100500657xxx อาจารย์  กษิดิศ 
 ชาญเชี่ยว

-  Ph.D. (Computer Science)Louisiana State University USA. (2543)

-  M.S. (Computer Science) Louisiana State University USA.(2538)

-  วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2532)

9. 3101402315xxx อาจารย์  วนิดา
 พฤทธิวิทยา

-  Ph.D.( Computer Science), Iowa State University USA. (2549)

-  M.S.( Computer Science), University of Southern CaliforniaUSA. (2543)

-  วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)

10. 3300101066xxx อาจารย์  วรวรรณ
 ดีอัซ การ์บาโย

-   Ph.D. (Informatics), The University of  Edinburgh,  สหราชอาณาจักร(สก็อตแลนด์) (2549)

-   M.Sc.(Computer Science), The University of  Edinburgh,  สหราชอาณาจักร(สก็อตแลนด์) (2542)

-   วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)

11. 3100202354xxx อาจารย์  เด่นดวง 
 ประดับสุวรรณ

-   D.Eng.(Computer Science) , Tokyo Institute of Technology, ญี่ปุ่น (2548)

-   วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)

-   วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับสอง),มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2538)

12. 5100199110xxx อาจารย์  รัชต  
 พีชวณิชย์

-   Ph.D.(Information Science), University of Pittsburgh Pittsburgh, PA,USA. (2547)

-   M.S.(Information Resources Management)Syracuse University , NY,USA. (2542)

-   B.S.(Computer Engineering) University of WashingtonSeattle, WA,USA. (2538)

13. 3101400655xxx อาจารย์  มนวรรัตน์ 
 ผ่องไพบูลย์

-   Ph.D.(Computer Science), University of Southern California  USA. (2550)

-   M.S.(Computer Science), University of Southern California USA. (2550)

-   วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2541)

14. 3100100710xxx อาจารย์  ประภาพร
 รัตนธำรง

-   Ph.D.(Electrical and Computer Engineering), University of Florida, Gainesville FL, USA. (2554)

-   M.S.(Computer Sciences), University of Southern California, Los Angeles CA, USA. (2547)

-   B.Eng.(Computer Engineering),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544)

15. 3101600445xxx อาจารย์  สุกัญญา 
 รัตโนทยานนท์

-   Ph.D.(Informationand Computer Science),University of California, Irvine CA, USA. (2553)

-   M.S.(Informationand Computer Science),University of California, Irvine CA, USA. (2548)

-   MSIT(Information Technology  Software Engineering  Track),Carnegie Mellon   University, PA, USA. (2546)

-   B.Eng.(Computer Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)

16. 3750200050xxx อาจารย์  ปกรณ์ 
 ลี้สุทธิพรชัย

-   Ph.D.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(2554)

-   วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550)

-   วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับสอง),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2547)