หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางสุขภาพ

หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสารสนเทศทางสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร:

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสารสนเทศทางสุขภาพ
  • Bachelor of Science Program in Innovative Health Informatics