ติดต่อภาควิชา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคารบรรยายรวม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2986-9156, 0-2986-9138-39, 0-2986-9154, 0-2564-4440-59 ต่อ 2157,2714

โทรสาร 0-2986-9157