ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคารบรรยายรวม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

โทรศัพท์ 02-989-9156, 02-986-9138-39, 02-986-9154 0-2564-4440-59 ต่อ 2157,2714
โทรสาร 0-2986-9157