ปริญญาตรี

Courses.cs.tu.ac.th ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ)

อ่านต่อ +

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ประยุกต์)

อ่านต่อ +

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีการเรียนรู้)

อ่านต่อ +

ประกาศทั่วไป

ประกาศรายวิชา

ยังไม่มีข้อมูลในหมวดนี้

ประกาศฝึกงาน

ยังไม่มีข้อมูลในหมวดนี้

ประกาศรับสมัครงาน

ยังไม่มีข้อมูลในหมวดนี้

ประกาศทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษาของท่านบุญชู ตรีทอง มอบให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ลำปาง... + -

  ทุนการศึกษาของท่านบุญชู ตรีทอง มอบให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ลำปาง

  ทุนการศึกษาของท่านบุญชู ตรีทอง มอบให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ลำปาง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ท่านบุญชู ตรีทอง
  1. ทุนสนับสนุน สนับสนุนปีละ 44,600 บาท/ทุน ไม่รวมภาคฤดูร้อน เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  และเงินสมทบเพิ่มเมื่อศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  2. ระยะเวลาให้ทุน ตลอดหลักสูตรการศึกษา เป็นเวลา 4 ปี
  3. คุณสมบัติของผู้รับทุน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  4. เงื่อนไขการรับทุน
  4.1 ทุนการศึกษาแรกเข้า เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,300 บาท
  4.2 ระหว่างการศึกษาในปีแรก หาก “ผู้รับทุน” มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาค 1 ปีการศึกษาแรก
  ต่ำกว่า 1.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนในภาคการศึกษาต่อไป
  4.3 นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 4 ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
  4.4 ในปีการศึกษาต่อไปทุกสิ้นปีการศึกษา หากผู้ได้รับทุนสามารถรักษาแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยลงทะเบียนไม่น้อยกว่าแผนการศึกษาของหลักสูตร ผู้ได้รับทุนจะได้รับประโยชน์จนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีเงินสมทุบเพิ่มเติมดังนี้
  • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.5 แต่ไม่ถึง 3.00 ทุนการศึกษาสมทบ 5,000 บาท/ปี
  • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 แต่ไม่ถึง 3.50 ทุนการศึกษาสมทบ 10,000 บาท/ปี
  • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ทุนการศึกษาสมทบ 20,000 บาท/ปี
  5. “ผู้รับทุน” ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษาอย่างเคร่งครัด (ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา) รวม 8 ภาคการศึกษา และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในเวลาปกติของหลักสูตร ทั้งนี้ ห้าม “ผู้รับทุน” ลาพักการศึกษา เว้นแต่ มีเหตุผลอันสมควรซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะฯ และ “ผู้รับทุน” ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดทุกกรณีที่อาจเพิ่มเติมเนื่องจากลาพักการศึกษานั้น
  6. “ผู้รับทุน” สามารถลงทะเบียนภาคฤดูร้อน หรือเรียนวิชาใด ๆ เพิ่มเติมจากวิชาที่กำหนดไว้ตามโครงสร้างหลักสูตรได้ ซึ่ง “ผู้รับทุน” ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ “ผู้รับทุน” เรียนเพิ่มเติมเอง
  7. การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา เป็นสิทธิเด็ดขาดของท่านบุญชู ตรีทอง

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่บัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562... + -

  ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่บัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562

  ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่บัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562
  โดย Download ใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  

  รายละเอียดโครงการ

ประกาศโครงงานปัญหาพิเศษ

ประกาศ Conference

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ปริญญาตรี

Download Software สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบฟอร์ม

MSDNAA

งานวิจัยที่น่าสนใจ

ข้อมูลคณาจารย์

ปฏิทินการศึกษา

ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการ 2562

อ่านต่อ +

ภาพกิจกรรมในการสอบ โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2) ปี 2562 

อ่านต่อ +

โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2)

อ่านต่อ +

หลักสูตร