ปริญญาตรี

Courses.cs.tu.ac.th ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ประกาศทั่วไป

ประกาศรายวิชา

ประกาศฝึกงาน

 • บริษัท เอสโอเอส แชนแนล จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน ... + -

  บริษัท เอสโอเอส แชนแนล จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

  บริษัท เอสโอเอส แชนแนล จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน  
  คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

  • นิสิต นักศึกษา ปี 3 - 4 ที่ศึกาาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี สาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานโดยใช้ ASP.NET หรือ PHP
  • มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล SQL บ้าง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้
  • เวลาทำงาน 09.00 - 18.00 น.

  สอบถามเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่ บริษัท เอสโอเอส แชนแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
  โทร. 095-430-1350 , 097-112-0011

 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562... + -

  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562

  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562

  รับสมัครถึง 22 มีนาคม 2562

  เอกสารรายละเอียด

 • Dimension Data Thailand รับนักศึกษาฝึกงาน... + -

  Dimension Data Thailand รับนักศึกษาฝึกงาน

  Network Engineer

  • Bachelor’s degree in Computer Engineering, IT or any field
  • Good knowledge and skills in Cisco and Network technologies.
  • Able to work under Service Level Agreement (SLA)
  • Interest in Infrastructure and Network 
  • Problem analysis and troubleshooting skill
  • CCNA Certificated (If any)

   

  Application Developer

  • Bachelor’s degree in Computer Science, IT or any field
  • General knowledge in the area of programming
  • Able to work well in a team
  • Ability to work abstract concepts
  • Display client service orientation
  •  

  System Administrator

  • Bachelor’s degree in Computer Science, IT or any field
  • Good knowledge of Hardware and Software
  • Strong knowledge in system monitoring, maintenance, troubleshooting, Unix, Linux  skill
  • Understanding of client PC, printer, network, and server

   

  IT Support, Helpdesk

  • Bachelor’s degree in Computer Science, Engineer, IT or any field
  • General knowledge in the area of
  • End User Computing hardware, for e.g. PC, laptop, printers
  • Software, for e.g. Windows Client operating system, MS Office application
  • Basic network connectivity troubleshooting
  • Remote assistance and support tools, for e.g. Remote Desktop, GotoAssist, LANDesk

  Project Co-coordinator  

  • Bachelor’s degree in IT or any field
  • Good command of English
  • Good command in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Good interpersonal and communication skills

   

  Service Administrator  

  • Bachelor’s degree in any field
  • Excellent communication skills in Thai and good in English
  • Microsoft Office applications especially Excel
  • Well organized & positive attitude
  • Friendly personality & willingness to support as back office

  More information please contact:  Athinop T: 02-625-0846, Sutida T: 02-625-0854, Dhewika T: 02-625-0928

  Recruitment.th@dimensiondata.com   https://www.facebook.com/DimensionDataThailand

  Line: dimensiondata.th

  ดาวน์โหลด รายละเอียด

 • transmedicgroup รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน... + -

  transmedicgroup รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

  บริษัทฯ รับ นศ. ฝึกงาน ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง และจะสามารถมาฝึกงานได้ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 เป็นต้นไป
  และถ้า นศ.ฝึกงาน มีความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ทางเราก็ยินดีรับ เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ต่อไปค่ะ
  1. พนักงานขายเครื่องมือแพทย์  จำนวน 2 คน
       คุณสมบัติ

  • เรียนรู้ได้รวดเร็ว 
  • มีมนุษย์สัมพันธ์
  • รู้จักมารยาททางสังคม และการแต่งการที่เหมาะสม
  • ตรงต่อเวลา ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้จะได้เปรียบมาก
  • ต้องศึกษาด้าน Medical Technology ,พยาบาล , Biomedical Engineering 

  2. พนักงานฝ่ายบัญชี จำนวน 1 คน
      คุณสมบัติ 

  • มีความรู้ ความสามารถในด้าน บัญชี
  • เรียนรู้ได้รวดเร็ว 
  • มีมนุษย์สัมพันธ์
  • รู้จักมารยาททางสังคม และการแต่งกายที่เหมาะสม

  3. พนักงานฝ่าย Operation  จำนวน 1 คน
       คุณสมบัติ 

  •  มีความรู้ ความสามารถในด้าน บัญชี และ Logistic ส่งออก
  •  เรียนรู้ได้รวดเร็ว 
  •  มีมนุษย์สัมพันธ์
  •  รู้จักมารยาททางสังคม และการแต่งกายที่เหมาะสม                                        

  หาก นศ.ฝึกงานสนใจอยากเรียนรู้งานและมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทฯ เรา สามารถติดต่อได้ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

  หรือส่งใบสมัครได้ Email : wanrawee.mussakul@transmedicgroup.com

  เบอร์ติดต่อ : 02-255-0405-8

   

 • บริษัท หลักทรัพย์ภัทร ได้เปิดโครงการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน... + -

  โครงการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน “Data Science Summer Internship 2019”

  โครงการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน “Data Science Summer Internship 2019”
  บริษัท หลักทรัพย์ภัทร ได้เปิดโครงการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

  วัตถุประสงค์
  เพื่อให้นิสิต/นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญ จากการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในองค์กรและปฏิบัติงานจริง นิสิต/นักศึกษาที่มีศักยภาพในการทำงาน มีโอกาสได้รับพิจารณาในการรับเข้าเป็นพนักงานต่อไป

  ระยะเวลาดำเนินการ
  เดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2562 หรือ เป็นไปตามระยะเวลาที่ทางสถาบันกำหนด

  คุณสมบัติของนักศึกษาที่พิจารณารับเข้าฝึกงาน

  • นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถฝึกงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบในการจัดการ / เก็บรักษาข้อมูลการวิจัย
  • รับผิดชอบงานด้าน Quantitative Investment Platform ในฐานะQuantitative Developer
  • งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

  รายละเอียดโครงการ

  • การปฐมนิเทศในวันแรก
  • การเยี่ยมชมไซต์งาน
  • มีวิทยากรพิเศษให้ความรู้
  • ทำหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ
  • โครงการประกวดแข่งขัน (มีรางวัลสำหรับผู้ชนะ)

  หลักฐานการสมัคร

  • รูปถ่าย 1-2 นิ ้ว 1 ใบ
  • Resume
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด

  วิธีการสมัคร
  สมัครผ่านทาง E-mail ส่ง resume และ transcript มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล hr@phatrasecurities.com
  เบอร์โทร. 02 305 9243 หรือ 02 305 9235
   

  สถานที่และวันเวลาการฝึกงาน

  • สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
   บริษัท หลักทรัพย์ภัทร ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
    
  • วันเวลาฝึกปฏิบัติงาน
   ชั่วโมงทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

  สวัสดิการที่ได้รับ

  • ค่าอาหารและค่าเดินทาง ในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด

  รายละเอียดเอกสาร

ประกาศรับสมัครงาน

 •  สำนักงานทะเบียน นศ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน... + -

  สำนักงานทะเบียน นศ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน

  สำนักงานทะเบียน นศ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน

 • บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปิดสมัครงาน... + -

  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปิดสมัครงาน

  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
  เปิดสมัครงานในตำแหน่ง Software Developer , Frontend Developer, Backend Developer, Android Developer, Mobile Developer, Cobol Programmer, Java Programmer, Database Administrator, Oracle DBA/Specialist ฯลฯ จำนวนอย่างน้อย 500 อัตรา ขอนแก่น 300 อัตรา เชียงใหม่ 50 อัตรา สงขลา 50 อัตรา และประจำกรุงเทพฯ 100 อัตรา

  คุณสมบัติ
  วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ,สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่สามารถพัฒนาโปรแกรมได้
  สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาเหล่านี้ อย่างน้อย 1 ข้อ

  1. HTML + Javascript, Vue.js
  2. PHP หรือ Javascript สำหรับ Backend เช่น node.js
  3. Python
  4. C#
  5. Java
  6. GO Lang
  7. Swift
  8. Kotlin
  9. Mobile App Cross Platform

  หากสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาอื่นได้ สามารถสอบถามได้

  • มีความขยัน ตั้งใจเรียนรู้ในสายอาชีพพัฒนาโปรแกรม
  • มีความรับผิดชอบ ระเบียบ วินัยสูง
  • สามารถทำงานได้ทั้งแบบเดี่ยว และทีม
  • มีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมจนสำเร็จเป็นชิ้นงาน เช่น เว็บไซต์ วินโดว์แอพ หรือโมบายแอพ

  ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ 

  https://www.inet.co.th/

 • ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานตำแหน่ง Android developer และ iOS Developer... + -

  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานตำแหน่ง Android developer และ iOS Developer

  บริษัท Biosci (Thailand) Co., Ltd 
  (บริษัทในเครือ VSNi จากประเทศอังกฤษ)
  เป็นบริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Genstat® และ ASreml® เป็นต้น

  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biosci.global

  กำลังเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง

  ANDROID DEVELOPER, IOS DEVELOPER หลายตำแหน่ง


  เพื่อเรียนรู้การใช้งานและร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์ 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  หากมีนักศึกษาที่มีความสนใจในตำแหน่งนี้ สามารถสมัครได้ที่

  https://www.cognitoforms.com/BiosciThailandCoLtd/BiosciDeveloperEmploymentApplication โดยตรงครับ

  บริษัทเราตั้งอยู่ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช)

  เรายินดีเปิดรับนักศึกษาจบใหม่  เพื่อร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนงานวิจัยไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

 • รับสมัครงานตำแหน่ง Android developer และ iOS Developer ... + -

  รับสมัครงานตำแหน่ง Android developer และ iOS Developer

  บริษัท Biosci (Thailand) Co., Ltd (บริษัทในเครือ VSNi จากประเทศอังกฤษ) เป็นบริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Genstat® และ ASreml® เป็นต้น

  (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biosci.global )

  เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Android developer, iOS Developer หลายตำแหน่ง เพื่อเรียนรู้การใช้งาน และร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  หากมีนักศึกษาที่มีความสนใจในตำแหน่งนี้ สามารถสมัครได้ที่ https://www.cognitoforms.com/BiosciThailandCoLtd/BiosciDeveloperEmploymentApplication โดยตรง

  บริษัทเราตั้งอยู่ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช) เรายินดีเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒน��ซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนงานวิจัยไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

 • บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน... + -

  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน

  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร หรือ โรงงาน/ฟาร์มปศุสัตว์ และสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล และภูมิภาค โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, จุลชีววิทยา, เคมี, วาริชศาสตร์, ศาสตร์คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา 

            ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถสมัครโดยตรงที่ สำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ โทร.02-263-5656 ต่อ 2514, 2515 หรืออีเมล์ recruit@laemthong.com รายละเอียดเพิมเติม โทร.02-253-4430 เว็บไซต์ www.laemthong.com/career.php

  กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ

  1126/1 วานิชเพลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  ดาวน์โหลดรายละเอียด

  ใบสมัครรับได้ที่ พี่สมสุข สำนักงานสาขาวิชาฯ (ไม่สามารถสแกนได้ เนื่องจากกระดาษยาวเกิน)

ประกาศทุนการศึกษา

ประกาศโครงงานปัญหาพิเศษ

ประกาศ Conference

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ปริญญาตรี

Download Software สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบฟอร์ม

MSDNAA

งานวิจัยที่น่าสนใจ

ข้อมูลคณาจารย์

ปฏิทินการศึกษา

ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการ 2562

อ่านต่อ +

ภาพกิจกรรมในการสอบ โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2) ปี 2562 

อ่านต่อ +

โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2)

อ่านต่อ +

หลักสูตร