อาจารย์และเจ้าหน้าที่

หนังสือคำสั่งแจ้งเพื่อทราบ

เลขที่หนังสือ วันที่ออก เรื่อง
3797 13 Nov 2015 ขอเชิญร่วมงาน "ธรรมศาสตร์ทำนา... เศรษฐกิจพอเพียง" ปีที่ 10 (วันดำนา)
3779 12 Nov 2015 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 (MOS Olympic ครั้งที่ 14)

ประกาศทั่วไป

เชิญนักศึกษาสาขาฯ เข้าร่วมฟังบรรยาย บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด

อ่านต่อ +

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1

อ่านต่อ +

การดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

อ่านต่อ +

ประกาศรายวิชา

การจัดโควต้านักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา TU100 ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ +

ประกาศทุนการศึกษา

 • รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ... + -

  รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ

  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 , ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในสาขาวิชาที่กำหนด หลักสูตร 4 ปี
  2. มีความสนใจในการทำงานในภาคธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรม ภายหลังสำเร็จการศึกษา
  3. มีความประพฤติดี ทัศนคติดี และสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  4. มีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.15 ขึ้นไป และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป หรือมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TUGET 500 คะแนนขึ้นไป )และไม่มีเกรด F หรือ U หรือ W ในระหว่างการเรียน
  5. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากทืี่อื่น

       ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

 • โครงการทุนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis Inte... + -

  โครงการทุนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย

  กองวิเทศสัมพันธ์ โครงการทุนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย

 • ขอความอนุเคราะห์รับสมัครนักศึกษาทุนธนาคารแห่งประเทศไทย... + -

  ขอความอนุเคราะห์รับสมัครนักศึกษาทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

  งานบริการและให้คำปรึกษา (กองกิจการนักศึกษา) ขอความอนุเคราะห์รับสมัครนักศึกษาทุนธนาคารแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกาาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 - 4 ประจำปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียนดี ได้รับคะแนนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป..

 •  ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก... + -

  ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก

            สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สถาบันฯ กำหนด เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิชาวิทยาการการจัดการ
            เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพ ให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ และเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศไทยในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไปในอนาคต
            หมดเขตรับสมัครขอทุนภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2559

            คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครขอรับทุน
            1. มีสัญชาติไทย
            2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่เอไอทีกำหนด
            3. จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
            4. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี
            ทุนอุดหนุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
            ทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับ 100%: 752,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 4 ภาคการศึกษา) 
            ข้อกำหนดของเกรดเฉลี่ยสะสม: GPA ≥ 3.00 (จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) หรือ GPA ≥ 3.50 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ)
            ทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับ 75%: 564,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 188,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่เหลือ ข้อกำหนดของเกรดเฉลี่ยสะสม: GPA ≥ 2.75 (จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) หรือ GPA ≥ 3.00 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ)
            ทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับ 50%: 376,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 376,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่เหลือเอง) ข้อกำหนดของเกรดเฉลี่ยสะสม: GPA ≥ 2.75 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ)
            ทุนอุดหนุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
            ผู้สมัครขอรับทุนควรมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโท 3.50 และระดับปริญญาตรี 2.75 (เฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) และ 3.00 (สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ)
            (*) เป็นมหาวิทยาลัยที่ QS จัดอันดับอยู่ใน 1,000 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

            หมายเหตุ
            1. ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยนี้ครอบคลุมเฉพาะค่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าครองชีพ
            2. การตัดสินใจคัดเลือกการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยในขั้นสุดท้ายเป็นอำนาจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย
            หมดเขตรับสมัครขอทุนภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2559

            ผู้สนใจกรุณาติดต่อ
            แผนกรับนักศึกษาและทุนการศึกษา โทร. 02-524-5032 และ 02-524-5033
            อีเมล admissions@ait.asia และทางเว็บไซต์ http://www.ait.ac.th/AIT/admissions/
            ข้อมูลด้านทุนอุดหนุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทย คุณกาญจนา โทร. 02-524-5071
            หรือคุณวิไลลักษณ์ โทร. 02-524-5023 อีเมล rtg@ait.asia

   

 • โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ... + -

  โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560

ประกาศ Conference

แบบฟอร์ม

MSDNAA

งานวิจัยที่น่าสนใจ

ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

ภาพกิจกรรมพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2)

อ่านต่อ +

ทำบุญ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 10 เมษายน 2560

อ่านต่อ +

ภาพกิจกรรมพิธีเปิด โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2)

อ่านต่อ +

หลักสูตร