นักศึกษาปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข

งานวิจัย

1.             ปกรณ์ เสริมสุข. “การขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS).”  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2555.
2.             ปกรณ์ เสริมสุข. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ Smile line Data Center.”  กระทรวงมหาดไทย, 2555.
3.             ปกรณ์ เสริมสุข. “การพัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล.”  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555.
4.             ปกรณ์ เสริมสุข. “กิจกรรมติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการ ECIT .”  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2554.
5.             ปกรณ์ เสริมสุข. “การวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และอีเมล์.”  สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554.
6.             ปกรณ์ เสริมสุข. “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.” สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2553.
7.             ปกรณ์ เสริมสุข. “การปรับปรุงระบบสารสนเทศสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์.” กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, 2553.
8.             ปกรณ์ เสริมสุข.  "ระบบการรับส่งข้อมูลการรักษาและการใช้ยาของผู้ป่วยนอกรายบุคคล."  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2553.
9.             ปกรณ์ เสริมสุข. “การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ.”  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2552.
10.           ปกรณ์ เสริมสุข. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและการพัฒนาเว็บท่ารวมทั้งระบบ e-Library ระยะที่ 2.” สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2552.
11.           ปกรณ์ เสริมสุข. “ระบบคลังข้อมูลผู้บริหารและการตัดสินใจ.”  สำนักทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, 2551.
12.           ปกรณ์ เสริมสุข. “การพัฒนาระบบบริหารสำนักงาน (e-office).”  สำนักทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, 2551.
13.           ปกรณ์ เสริมสุข. “โครงการศึกษาและพัฒนาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลเข้าสู่ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ.”  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2551.
14.           ปกรณ์ เสริมสุข. “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล.”  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2550.
15.           ปกรณ์ เสริมสุข. “โครงการที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ออกแบบระบบและตรวจสอบโครงการต่างๆ.”  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2550.
16.           ปกรณ์ เสริมสุข. “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายในองค์กร.”  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2550.
17.           ปกรณ์ เสริมสุข. “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร.”  สำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, 2549.
18.           ปกรณ์ เสริมสุข. “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.”  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549.
19.           ปกรณ์ เสริมสุข. “การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรมป่าไม้ (2549-2553).”  กรมป่าไม้, 2548.
20.           ปกรณ์ เสริมสุข. “โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง.”  กองทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง,2548.
21.           Pakorn Sermsuk. “The Process Reassignment Design and Implementation for Business Continuity Operations.” NTSEC 2008, Thailand.
22.           Pakorn Sermsuk. “The Integrated Strategic Information System Planning Methodology.”  EDOC 2007, USA.

บทความ

1.               Kasiphan Masakul, Suchai Thanawastien and Pakorn Sermsuk, Ontological Automation of Strategic Information System Planning, International Journal of the Computer, the Internet and Management, vol 15,  number SP4, November 2007, page 18.1-18.6

บทความวิจัย

1.               Pakorn Sermsuk,  Kasiphan Masakul and  Suchai Thanawastien , The Process Reassignment Design and Implementation for Business Continuity Operations, Proceedings of the International Conference on e-Business 2007.

กลับหน้ารวม