บัณฑิตศึกษา

ผลงานวิทยานิพนธ์ปี 2546

 ผลงานวิทยานิพนธ์ปี 2546
วิธีการตรวจสอบวากยสัมพันธ์ของแผนภาพยูเอ็มแอล
Methodology for Checking Well-Formedness of UML Elements
บุญประเสริฐ สุรักษ์
boonprasirt@hotmail.com
การวิเคาะห์ความไม่ขัดแย้งของแผนภาพยูสเคสและแผนภาพสเตทด้วยวิธีการรูปนัยตามหลักการภาษาบี
Consistency Analysis of Use Case and State Diagram Using B Method
อรวรรณ จันทร์ปราง
 
การจําแนกยานพาหนะอัตโนมัติด้วยม่านแสงอินฟราเรดโดยการโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย
Automatic Vehicle Classification Using Infrared Light Curtain by InductiveLogic Programming
พนิดา กิตติศรีธนานันท์
panida_kit@yahoo.com

 
การจําแนกจุดเชื่อมในตัวอักษรพิมพ์ไทยด้วยวิธีการโปรแกรมเชิงตรรกะแบบอุปนัยและแบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก
Classification of Connecting Points in Thai Printed Characters by Combining
Inductive Logic Programming with Backpropagation Neural Network
ลือพล พิพานเมฆาภรณ์
luepol@cs.kmitnb.ac.th

 

กลับหน้ารวม