บัณฑิตศึกษา

ผลงานวิทยานิพนธ์ปี 2547

 ผลงานวิทยานิพนธ์ปี 2547
การพัฒนาโปรแกรม Web-Based GIS ประสิทธิภาพสูง บนระบบคลัสเตอร์แบบขนานด้วย MPI
An Implementation of High Performance Web  based GIS on Parallel Cluster using MPI
วัศวี แสนศรีมหาชัย
 
 
การประกอบกันของเว็บเซอร์วิสอย่างอัตโนมัติโดยใช้เจนเนติกอัลกอริทึม
An Automated Web Services Composition using Genetic Algorithm
สันติ สวนศรี
 
การพิสูจน์ตัวตนในระบบเว็บเซอร์วิสด้วยระบบเคอร์เบอรอส
Web Services Authentication with The Kerberos System
ปรัชญา พันธุ์มี
 
การเข้าถึงข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลด้วยวิธีแยกองค์ประกอบอิลิเมนท์
Accessing XML Data with Element Separation
พิจักษณ์ เอี่ยมประไพ
 
ระบบมัลติเอเจนต์จัดการการรับรู้และแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสำหรับการออกแบบซอฟต์แวร์เป็นทีม โดยใช้แผนภาพยูเอ็มแอล
Multi Agents Awareness System for Collaborative Software Development Team with UML
ประชา อัศวธีระ


 
การตรวจสอบการเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์ระดับโปรโตคอลในสถาปัตยกรรมแบบซี
Compatibility Checking of Software Component in C2 Architectural Style on Protocol Level
อวยชัย ภิรมย์รื่น


 
การพัฒนาโปรแกรม Web-Based GIS ประสิทธิภาพสูงบนระบบคลัสเตอร์แบบขนานด้วย MPI
An Implementation of High Performance Web – based GIS on Parallel Cluster using MPI
วัศวี แสนศรีมหาชัย


 
Applying Refinement Technique for Proving Transformation Heuristic form Entity to Persistent Class ไพรัช โกวิทานุพงศ์
 
การแสดงภาพภูมิประเทศโดยใช้การคํานวณค่าแสงแบบกระจายตามระดับพื้นที่ตามระดับพิ้นที่
Terrain under Diffuse Light with Depth PerceptionUsing Intensity Level Map
จุฑาธุช เหมะรัต
chutatuc@ji-net.com

 
การทํานายลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อขามนุษย์โดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์ก
A Prediction of Human Leg-Joint Movement UsingNeural Networks
วรวุฒิ ศรีสุขคํา
 
การปรับลําดับแผนภาพตัดสินใจทวิภาคด้วยการเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจและการค้นหาต้องห้าม
A Reordering Binary Decision Diagram based on Decision Tree Learningand Tabu Search
พิเชษฐ์ กันทะวัง
pichet_k55@hotmail.com

 
ปรับปรุงโปรโตคอลหาเส้นทางเพื่อให้เหมาะสมต่อลักษณะของ
Mobile AdHoc NetworkImprove Routing Protocol to fit with Mobile Ad Hoc Network
โฆษิต ศรีขจรลาภ
kitso@hotmail.com
การแปลงเค้าร่างอ็อบเจ็คแชดเป็นโครงสร้างโปรแกรมจาวาพร้อมข้อความยืนยัน
Transformation of Object-Z Schemas to Java Skeleton Codes with Assertions
อรวรรณ เชาวลิต
 
การเข้าใช้งานประยุกต์Kerberos จากโหมด IP เสมือน
Access Kerberized Application from Virtual IP mode
พงษ์ศักดิ์ จงจิตต์
pongsak_j@acer.co.th
กรอบแนวคิดของการแปลงความต้องการที่ระบุในแผนภาพยูสเคสไปเป็นแผนภาพคลาสโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการรีไฟน์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
Framework for Transforming Use Case Diagram to Class Diagram UsingRefinementTechnique for Checking their Consistency
รุ่งรัช ภู่ทอง


 

 

กลับหน้ารวม