บัณฑิตศึกษา

ผลงานวิทยานิพนธ์ปี 2548

 ผลงานวิทยานิพนธ์ปี 2548
การทำความสะอาดข้อมูลโดยใช้ FD ที่ได้จากกระบวนการเหมืองข้อมูล
Data Cleaning Using FD from Data Mining Process
กลยุทธ แก้วบัวดี
 
ภาษากระบวนการวัตถุในรูปภาษาไทย
Thai Object-Process Language
กรองแก้ว มิ่งสุทธิพรี
 
เทคนิคการดึงความสนใจสำหรับสื่อการสอนเชิงมัลติมีเดีย
Attention Drawing Techniques in Multimedia Learning
พงศ์ปณต กองสุข
 
การประเมินคุณภาพการถอดความภาษาไทยด้วยการวิเคราะห์หาความหมายแอบแฝง
Assessment of Thai Paraphrases Using Latent Semantic Analysis
ศุภวรรณ เปรมกุศลชัย
 

 

กลับหน้ารวม