นักศึกษาปัจจุบัน

ผลงานวิทยานิพนธ์ปี 2549

 ผลงานวิทยานิพนธ์ปี 2549
การจำแนกโดยใช้กฎจากการเรียนรู้แบบกึ่งเกียจคร้าน
Classification Using Semi-Lazy Learned First Order Rules
สราวุธ เหลืองอำพลี
 
การสร้างโมเดลคำหลักแบบอัตโนมัติ สำหรับระบบค้นหาคำหลักจากเสียงพูดแบบหลายโดเมน
Automatic Keyword Model Generation for Multi-domain Keyword Spotting
นายสมชัย สิริวัฒนวงศ์ชัย
 
การรวมกฎที่ได้จากวิธีการโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัยแบบเอนเซมเบิล
Combining Learned Rules in Ensembles of ILP
ยุทธสิทธิ์ ภักดีบุญ
 
การใช้ AOP เพื่อสร้างกรอบงานการจำลองระบบจราจรแบบยืดหยุ่น
Using AOP to Build the Flexible Traffic System Simulation Framework
มนัส โชคมาเสริมกุล
 
ผลกระทบของการแสดงผล Bookmarks ในรูปแบบต่างๆ ต่อประสิทธิภาพในการค้นหา
The Effect of Web Page Representations in the Bookmark on Web Revisitation
ภาวิช ชมภูพันธุ์
การประพันธ์ดนตรีแบบอัตโนมัติจากภาพเคลื่อนไหวของมนุษยโดยใช้ทฤษฎีทางดนตรี Natural
Music Composition from Human Motion Capture based on Music Theory
ธนากร บ้านใหม่

 
การศึกษาเปรียบเทียบการกระจายแมทริกซ์สำหรับการค้นคืนสารสนเทศข้อความภาษาไทย
The Comparison of Matrix decomposition for Thai Text-based Information Retrieval
ทอง บุญยศ
 
การวัดความสัมพันธ์เชิงความหมายของคำโดยใช้ความหมายของประโยค
Semantic-Based Word Relatedness Measurement Using Sentence Meaning
ดาริน พลเพชร
 
ควิกซอร์ตที่ใช้ผลต่างสืบเนื่อง
A Successive Difference Quicksort
ชุมพล จิตรดล
 
การให้คะแนนการเขียนเรียงความภาษาไทยแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หาความหมายแอบแฝงและเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
Automatic Thai-Language Essays Scoring Using Latent Semantic Analysis and Artificial Neural Network
ชนัณญา โล่ห์รักษา


 
กลับหน้ารวม