นักศึกษาปัจจุบัน

ผลงานวิทยานิพนธ์ปี 2550

 ผลงานวิทยานิพนธ์ปี 2550
การลดอัตราการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สแปมจากเครื่องบอตเน็ต
Slowing Down Spam E-mail from Botnet Machines
วิชิต อาสเสวตร์
 
การจำแนกผู้ใช้โดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์
User Classfication Using keystroke Time Interval
ฉัตรทิพย์ สุทธะลักษณ์
 
การจำแนกการจำแนกด้วยการให้คะแนนร่วมกับกฎใกล้เคียง
Ensemble with Neighbor Rules Voting
อิทธิ์ รมณียางกูร
 
การประมาณค่าเวลาการเดินทางจากข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคนิคข่ายงานประสาทเที่ยม
Travel Time Estimation from Cellular Phone Informaiton Using Neural network

ไพโรจน์ พาสพิษณุ


 
เรด-เพ็ท: ระบบจำลองการปรับแต่งประสิทธิภาพเรดคอนโทรลเลอร์
RAID-PeT: Controller Performance Tuning Simulation

พรชัย พันธุ์วิเศษ
 

คัดกรองมัลติคาสต์แพ็กเก็ตข้าม NAT
Filtering Multicast Packet through NAT
ศารทูล คัมมกสิกิจ
 
การศึกษาการใช้งานได้ของรูปแบบเมนูสำหรับการแสดงผลบนเนื้อที่ขนาดเล็ก
The Usability Study of Menu Designs for Small Displays
นฤมล ซื่อภักดี
 
การจัดหมวดหมู่เว็บเพจที่คล้ายคลึงกันโดยการรวบรวมกราฟแสดงความสัมพันธ์ของคำศัพท์กับการโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย
Similarity Web Pages Classification by Combining Relation Graphs to Inductive Logic Programming
ภริตา  บุญปลูก
 
การปรับปรุงการทำเช็คพอยต์บนเครื่องเสมือนด้วยเทคนิคไลฟ์ไมเกรชั่น
An Improvement of Virtual Machine Checkpointing by Using Live Migration Technique
วีระพงษ์ รัตนสมุทร
 
การทำนายปริมาณสารส้มที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยวิธีป่าของต้นไม้ตัดสินใจและโปรแกรมเชิงพันธุกรรม
Alum Dosage using in Water Supply Process Prediction by Decision Tree Forest Method and Genetic Programming
ปกรณ์  จารุตระกูลชัย


 
การออกแบบการวางผังแผงค้าโดยใช้วิธีการจำลองแบบหลายตัวแทนและอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม
Designing Market Stall Layout by Agent-Based Simulation
ชญานิษฐ์ ตระกูลพิพัฒน์ 

 
การประมาณค่าเวลาการเดินทางจากข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคนิคข่ายงานประสาทเทียม
(Travel Time Estimation from Cellular Phone Information Using Neural Network)

ไพโรจน์  พาสพิษณุ

 

การออกแบบการวางผังแผงค้าโดยใช้วิธีการจำลองแบบหลายตัวแทนและอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม
Designing Market Stall Layout by Agent-Based Simulation
ชญานิษฐ์ ตระกูลพิพัฒน์  

 
การทำนายค่าความถี่มูลฐานสำหรับการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย
F0 Prediction for Thai Speech Synthesis
เปรมวดี อุดมเรืองเกียรติ
 
การค้นคืนสารสนเทศของเอกสารแบบข้อความ
(Information Retrieval on Textual Document)
สมเกียรติ เหรียญตระกูลชัย
 

 

กลับหน้ารวม