นักศึกษาปัจจุบัน

ผลงานวิทยานิพนธ์ปี 2551

 ผลงานวิทยานิพนธ์ปี 2551
เรด-เพ็ท:ระบบจำลองการปรับแต่งประสิทธิภาพเรดคอนโทรลเลอร์
RAID-PeT: RAID Controller Performance Tuning Simulation
พรชัย พันธุ์วิเศษ
 
ซอฟต์คีย์บอร์ดแบบพลวัตสำหรับโทรศัพท์มือถือ
(Dynamic Soft Keyboard for Mobile Phone)
อภิชาติ อารีย์อัญชุลีกร
 
การเลือกประโยคสำคัญในการสรุปความภาษาไทย โดยใช้แบบจำลองแบบลำดับชั้น
(Selection of Important Sentences in Thai Text  Summarization Using a Hierarchical Model)
เพ็ญศิริ ลี้ตระกูล

 
วีซีซีพี: ระบะซอฟต์แวร์โคออดิเนตเช็คพอยต์แบบโปร่งใสสำหรับคลัสเตอร์เสมือน ณัฐพล สาระกูล
การทำนายเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ของผู้ฝึกโดยใช้ วีธีการค่าเฉลี่ยเคกลุ่มและแบบจำลองต้นไม้เอ็มไฟว์พี
Keystroke Time Interval Prediction Using K-Means Clustering and Model Tree M5P
กิติชน สุขรุจิ

 
การพัฒนาทักษะการพิมพ์โดยใช้แบบฝึกหัดปรับตัวได้ตามผู้เรียน
Typing Skill Improvement Using User-Adaptive Typing Exercises
วิทยา พฤฒิมงคล
 
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตัดคำสำหรับการจำแนกประเภทข้อความในภาษาไทย
A Comparative Study of Word Segmentation on Thai Text Categorization
พัชรินทร์ ทองอารีย์
 
พี-สปา: การวิเคราะห์สมรรถนะของโปรแกรมเชิงขนานด้วยเครื่องมือวิเคราะห์
สมรรถณะซึ่งพัฒนาบนซิมิกส์

P-SPA: Parallel Program Analysis using a Simics-based Performance Analyzer
พีระศักดิ์ วังโสม
 
 
การวิเคราะห์จังหวะการพิมพ์หาลักษณะเฉพาะของผู้ใช้
An Analysis of Keystroke Dynamic to Discover User Identity
นพคุณ หล่อสุวรรณกุล
 
การติดตามการเคลื่อนไหวแบบหมุนตัวของมนุษย์ โดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์ค
Horizontal Orientation Motion Capture Using Neural Network
กัญญมล แซ่เล้า
 
Road Segment Identification from Cellular Network Information Using Hidden Markov Model รุจิริน ลักขณา
การจำแนกหัวเรื่องด้วยวิธีการแบ่งเว็บเพจเป็นส่วนย่อยและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเพื่อปรับปรุงโปรแกรมอ่านหน้าจอ     
HClassifier: Using Web Page Segmentation and SVM based Web Heading Extraction for Improving Screen Reader
คณาวุฒิ วงศ์เกษม

 
ARMORS: โครงร่าง RBAC สำหรับการใช้ทรัพยากรจากหลายองค์กรร่วมกัน โดยใช้การกำหนดสิทธิแบบ XACML และระบบหลายตัวแทน 
ARMORS: An RBAC Framework for Multi-Organizational Resource Sharing based on XACML Policy Integration and Multi-Agent Systems
ปิยวิทย์ มั่นพันธ์พาณิชย์

 
กลับหน้ารวม