บัณฑิตศึกษา

ผลงานสารนิพนธ์ปี 2544

 ผลงานสารนิพนธ์ปี 2544
ระบบตรวจสอบการบุกรุกIntrusion detection systems

ชัยณรงค์ งามยิ่งสง่า

Security models in Object-oriented database สรศักดิ์ ดิพนธรียภาพ
A Survey of Data Mining and Business Modeling การสร้างกฎเกณฑ์ทางธุรกิจด้วย Data Mining พรชัย ภัทรประดับวงศ์
 
โปรโตคอลอย่างง่ายในการเข้าถึงวัตถุ Simple Object Access Protocol (SOAP) พรชัย รุ่งสิริจรัสทอง
กลับหน้ารวม