บัณฑิตศึกษา

ผลงานสารนิพนธ์ปี 2545

 ผลงานสารนิพนธ์ปี 2545
พัฒนาการของการทําข้อคําถามให้เหมาะสมที่สุดจากข้อมูลแบบโครงสร้างถึงข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง
Development of Query Optimization from Structured to Semistructured Data
วนิดา บุญยทัศนีย์กุล

 
กฏความสัมพันธ์ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ขนาดใหญ่
Association Rules in Large Relational Database
ทศพร แซ่ฉั่ว
 
การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการกู้กลับด้วยการทําจุดตรวจสอบและการลงบันทึกข้อความในระบบกระจาย
A Comparison of Rollback Recovery with Check pointing andMessage Logging in Distributed Systems
ปิยบุตร ตรีสุคนธ์

 
THE FRAMEWORK FOR APPYING CRYPTOGRAPHY TECHNIQUE ON XML DOCUMENTFOR
SECURITY FRAMEWORK เพื่อประยุกต์ Cryptography กับเอกสาร XML ให้มีความปลอดภัย
ธีรเดช บุบผาสิริ

 
Design and Implementation of Dynamic Grouping: An Efficient Buffer Management Scheme for Video-on-Demand Server Panraphee Raphiphan

 
ความปลอดภัยในพาณิชย์อิเล็กทรอนิก Security in E-Commerce อัจฉรา อาคมวัฒนะ
กลับหน้ารวม