นักศึกษาปัจจุบัน

ผลงานสารนิพนธ์ปี 2546

 ผลงานสารนิพนธ์ปี 2546
เทคนิคการทดสอบส่วนต่อประสานแบบกราฟฟิก
TESTING TECHNIQUES OF GRAPHICAL USER INTERFACE
รสสุดนธ์ ต้นยาง

 
ระบบการตรวจสอบการทําสําเนาสําหรับเอกสารดิจิตอล
Copy Detection Systems for Digital Documents
อุมา เล็มบารอฮีม
 
Cigarette Region Detection: A case study on Object Detection and Segmentation Techniques Patcharee Rojyindeelert
 
A Survey on Techniques of Thai Character Recognition Amornthep Sachdev
การตรวจนับ Shot จากไฟล์วีดีโอโดยใช้ฮีสโตแกรมและเทรชโฮลด์ปรับค่าได้
Video Shot Detection Based on Histogram and Adaptive Threshold
ธนิยา ทรงเจริญ
 
กลับหน้ารวม