บัณฑิตศึกษา

ผลงานสารนิพนธ์ปี 2547

 ผลงานสารนิพนธ์ปี 2547
ระบบชำระเงินอิเล็คทรอนิกส์บนเครือข่ายเปิดด้วยบัตร EMV Smartcard strong>
Payment Electronics on Open Network with EMV Smartcard
ศศิพงษ์ ผิวขาว
 
มาตรฐานการเข้ารหัสแบบเออีเอส
AES Standard Encryption
ธันยพร เนตร์เนรมิตรดี
 
ระบบฐานข้อมูลเฉพาะแบบเอกซ์เอ็มแอล
A Native XML Database System
ณรงชัย พงศ์สุวากร
 
The Grid Resource Management Service and the Analysis of Recent Grid Resource management Systems วิภากร ลิ้วประเสริฐ
 
การเรียนรู้จากคีย์ลัดจากเมนูอินเตอร์เฟส
Effective Learning for Keyboard Shortcut on Menu Interface
พงษ์ระวี เกรียติกิตติพงษ์
 
การทบทวนวรรณกรรมระบบแสดงมโนภาพ ผลลัพธ์การค้นคืนเอกสารออนไลน์
A Survey of Visualizing on-line Document Search Results
ประธาน ลิมสัมพันธ์สันติ
 
การสร้างยูสเซอร์อินเทอร์เฟสในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัส
User Interface Generation in Ubiquitous Environment services
ธำรงพันธ์ รพิพันธ์
การศึกษาการทำงานของหมากรุกคอมพิวเตอร์
A Survey of Computer Chess Algorithms
เต็ม ชัยภูมิ
 
ระบบความช่วยเหลือแบบภาพเคลื่อนไหวและปรับได้
Adaptive Animated Help System
ดำรงศักดิ์ เกตุประทุม
 
Web Screen Design and Error Handling On E-Commerce Trust วงศ์ระวี วิบูลสุข
กลับหน้ารวม