นักศึกษาปัจจุบัน

ผลงานสารนิพนธ์ปี 2548

 ผลงานสารนิพนธ์ปี 2548
ระบบค้นคืนข้อมูลภาพโดยปัจจัยทางอารมณ์และความประทับใจ
Image Retrieval by Emotion and Impression Factors
สมฤดี ตันเจริญ
 
การเปรียบเทียบการจำแนกข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์กแบบมีผู้สอนและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
A Comparison of Heart Disease Data Classifications Using Supervised Neural Networks and Support Vector Machine
สุกานดา เกิดพลู


 
แนวคิดอะแดปทีฟไฮเปอร์มีเดียสำหรับการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน
An Adaptive Hypermedia Concept for Computer Supported Collaborative Learning
สุดคนึง ละอองศิริ


 
โมเดลรวมภาษาเอ็กซ์เอมแอลและอาร์ดีเอฟสำหรับกำหนดความหมายของเว็บ
A Unified Model of XML and RDF for Semantic Web
ภาณพ สุวพรหม
 
ระบบความมั่นคงในการให้บริการผ่านเวบเซอร์วิส
Security in Web Services
ชวลิต พิทักษ์ธรรม
 
การเรียนรู้การใช้คีย์ลัดจากเมนูอินเตอร์เฟส
Effective Learning for Keyboard Shortcut on Menu Interface
พงษ์ระวี เกียรติกิตติพงษ์
 
การวิเคราะห์สัญญาณด้วย เมทริกซ์เพ็นซิล
Matrix Pencil Method for Signal Analysis
สัญญา แสนทนันชัย
 
การสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดในฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
Nearest Neighbors Queries in Spatial Database
ประภาส รุ่งหิรัญรักษ์
 
กลับหน้ารวม