นักศึกษาปัจจุบัน

ผลงานสารนิพนธ์ปี 2549

 ผลงานสารนิพนธ์ปี 2549
ผลกระทบของรูปแบบคำอธิบายโปรแกรมที่มีต่อความเข้าใจในโปรแกรม
The Effect of Comment Styles on Program Comprehension
ชิตสกุณ ศุภศรี
 
A Comparative Evaluation of Linear and Fisheye Views of Source Codes สุรีย์พร หล่อพงษ์ไพบูลย์
The IEEE 802.15.4/ZigBee Protocol Stack for Wireless Sensor Network and case study of Microchip PICDEM Z บุญเรียน ศรีชา
 
การประเมินระบบแสดงมโนภาพของโปรแกรมที่มีผลต่อการเรียนด้านการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
The Evaluation of Program Visualization on Learning Object-Oriented Programming
นวลจันทร์ เกษมสุขสมบูรณ์


 
การค้นหาเว็บเซอร์วิสโดยยึดหลักของคำอธิบายเชิงความหมาย
Web Service Discovery Based on Semantic Descriptions
วีระวิทย์ พรสิริพงษ์
 
การศึกษาการใช้งานได้ของเทคนิคการแสดงมโนภาพสำหรับการอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
The Usability Study in Visualization Techniques for Reading Thai Electronic Documents
วิวัฒน์ ผกานนทวิวัฒน์


 
การเปรียบเทียบเมนูแบบพายกับลิเนียร่วมกับความโปร่งใส
A Comparison of Pie and Linear Menus with Transparence
พงศธร อรุณรัตนชัยกุล
 
การเปรียบเทียบการใช้เมนูบาร์กับคีย์ลัดสำหรับการป้อนสมการทางคณิตศาสตร์
A Comparison of Menu bar and Shortcut Key for Mathematic Equation Entry
ตรีสรา ยังสิริกุล
 
การสร้าง Meta-Data Based Mediator : กรณีศึกษา SQL Server 2005
Meta-Data Based mediator Generation : Case Study on SQL Server 2005
วรัสนันท์ วงศ์พันธุ์
 
การศึกษาสถาปัตยกรรมจาวาการ์ดและวิธีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนจาวาการ์ดแพลตฟอร์ม
The Study of Java Card Architecture And Java Card Platform Application Development
วิเชียร ทิพย์ชุมภู


 
ออนโทโลยี และการประยุกต์ใช้งาน
Ontologies and their Applications
สโรชินี วัฒนะบุปผา
 
โครงสร้างการทำงานของติง-ไคน์แอนล์และการวัดประสิทธิภาพการทำงานของติน-ไคน์แอนล์
Thin-Client Platform Architectures and Measuring the Thin-Client Performance
จิตรลดา งามวิชชุกร

 
การจำแนกผลการค้นหาบนเว็บเชิงความหมายตามความพอใจของผู้ใช้
Classificationof Semantic Web Searching Result by Using User Satisfaction
ภูวดล เรืองกิจภิญโญ
 
การค้นคืนและทำดัชนีวีดีโอ
Video Retrieval and Indexing
กาญจนา เจริญศรี
 
การประกอบกันแบบอัตโนมัติของ web services
Web Servic Automatic composition of Web services
ทศพล บวรธนิตกุล
 
กลับหน้ารวม