นักศึกษาปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวดี เต็มธนาภัทร์

งานวิจัย

1.               อัครา ประโยชน์, เยาวดี เต็มธนาภัทร์, วรพงษ์ น่วมอินทร์, “เครื่องอนุมานความรู้ RDR ที่นำกลับมาใช้ใหม่: การสร้างต้นแบบและพัฒนาระบบเชิงส่วนประกอบ”, International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 2012, พัทยา, 17-19  ตุลาคม 2555.

2.               Rapin Sunthornwat, Elvin J. Moore, Yaowadee Temtanapat, Detecting and classifying mutations in genetic code with an application to β-thalassaemia, Journal of Science Asia,Volume 37 Number 1, March 2011.

3.               Siwakorn Siriwattananan and Yaowadee Temtanapat, “Birds of Thailand Ontology Using Semantic Wikipedia”, Proceedings of  the Conference on Knowledge and Smart Technologies, Burapa University, Thailand, 23-25 July 2009,  pages 121-129.

4.               สัจจาภรณ์  ไวจรรยา, เยาวดี เต็มธนาภัทร์, “การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือในการตรวจทานฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ”, 12th National Computer Science and Engineering (NCSEC 2008), พัทยา, พฤศจิกายน 2551.

5.               นริศร์ พรหมบุตร,เยาวดี เต็มธนาภัทร์, “การทำเหมืองข้อมูลความคิดเห็นในสินค้า: กรณีศึกษาโทรศัพท์มือถือ”, 12th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2008), พัทยา, พฤศจิกายน 2551.

6.               สัจจาภรณ์ ไวจรรยา, เยาวดี เต็มธนาภัทร์, “ตัวตรวจทานฉันทลักษณ์ และคุณภาพของกลอนสุภาพ”, 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2008), กาญจนบุรี, พฤษภาคม 2551.

7.               บุษรา ลิ้มพิพัฒนางกูร และ เยาวดี เต็มธนาภัทร์, การพยากรณ์โอกาสการสําเร็จการศึกษา โดยใช้เทคนิคเครือข่ายประสาทร่วมกับจีเนติกอัลกอริทึม เปรียบเทียบกับเทคนิคเครือข่ายประสาทอย่างเดียว, Proceedings of The 4th National Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2007), May 2-4, 2007.

8.               อำพล ทองระอา, ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์, เยาวดี เต็มธนาภัทร์, “แบบจำลองแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้การจัดการเครือข่าย”, 4th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2007), ขอนแก่น, พฤษภาคม 2550.

กลับหน้ารวม