นักศึกษาปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ ชาญเชี่ยว

งานวิจัย

1.               David E. Bernholdt, Shishir Bharathi, David Brown, Kasidit Chanchio, Meili Chen, Ann L. Chervenak, Luca Cinquini, Bob Drach, Ian T. Foster, Peter Fo/, Jose Garcia, Carl Kesselman, Rob S. Markel, Don Middleton, Veronika Nefedova, Line Pouchard, Arie Shoshani, Ale/ Sim, Gary Strand, Dean N. Williams: The Earth System Grid: Supporting the Ne/t Generation of Climate Modeling Research,  CoRR abs/0712.2262: (2007)

บทความ

1.               Meili Chen, Al Geist, David E. Bernholdt, Kasidit Chanchio, Daniel L. Million: The design and prototype of RUDA, a distributed grid accounting system. IJCIS 4(3): 296-307 (2008)

บทความวิจัย

1.               รุจรดา เย็นเยือก และ กษิดิศ ชาญเชี่ยว, "Thread-based Live Checkpointing of Virtual Machines Using NoSQL Database", ตีพิมพ์ที่การประชุม The Ninth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE'12), กรุงเทพฯ 2012. (pdf in Thai)

2.               พิทักษ์ แท่นแก้ว และ กษิดิศ ชาญเชี่ยว, "Thread-based Live Migration of Virtual Machine using Parallel Connections", ตีพิมพ์ที่ Open source workshop (OSSDA) ที่การประชุม The Ninth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE'12), กรุงเทพฯ 2012. (pdf in Thai)

3.               Vasinee Siripoonya and Kasidit Chanchio, "Thread-based Live Checkpointing of Virtual Machines" The 10th IEEE International Symposium on Network Computing and Applications, Boston, USA, August, 2011.

4.               วศินี ศิริปุญย์ และ กษิดิศ ชาญเชี่ยว, ขั้นตอนวิธีการทำเช็คพอยต์สำหรับเวอร์ชวลแมชชีนด้วยเทคนิคไลพ์ไมเกรชั่นแบบ เทรด, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 20ฉบับที่ 3พ.ศ. 2553

5.               สุนทรี บุญมี และ กษิดิศ ชาญเชี่ยว, เวอร์ชวลคูด้า : ระบบให้บริการเข้าถึงทรัพยากรจีพียูสำหรับเวอร์ชวลแมชชีน, NCSEC 2010 Conference

6.               H. Ong, N. Saragol, K. Chanchio, and C. Leangsuksun, VCCP: A Transparent, Coordinated Checkpointing System for Virtualization-based Cluster Computing, Proc. of IEEE Cluster Computing 2009, New Orleans, LA, USA, Aug, 2009.

7.               P. Manpanpanich, K. Chanchio, and S. Fugkeaw, /ACML Policy Integration for Access Control in the Distributed System, The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009), Phuket, Thailand, May, 2009, pp. 97-102.

8.               K. Chanchio, C. Leangsuksun, H. Ong, V. Ratanasamoot, and A. Shafi, An Efficient Virtual Machine Checkpointing Mechanism for Hypervisor-based HPC systems, in Proc. of the High Availability and Performance Computing Workshop (HAPCW), Denver, USA, Mar. 2008

กลับหน้ารวม