none

อาจารย์ ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา

Journal articles

มัณฑนา ธรรมรักษา และ วนิดา พฤทธิวิทยา. การปรับปรุงสมรรถนะของโปรโตคอลจีอาร์พีสำหรับการสื่อสารระหว่างยานพาหนะ, Journal of Information Science and Technology, Volume 1, No. 2, 2010.

 

Conference Papers

มัณฑนา ธรรมรักษา และ วนิดา พฤทธิวิทยา. โปรโตคอลค้นหาเส้นทางเชิงกรีดีสำหรับการสื่อสารระหว่างยานพาหนะ, The 3rd National Conference on Information Technology, October 2010.

 

Research

วนิดา พฤทธิวิทยา และประภาพร รัตนธำรง, “ต้นแบบมิดเดิลแวร์สำหรับจัดสรรทรัพยากรแบนด์วิดท์ภายในเครือข่ายกำหนดด้วยซอฟต์แวร์, ทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558

กลับหน้ารวม