บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์

Journal Articles

 • Pongtip Aroonvatanaporn and Monvorath Phongpaibul, “The Thai Cost and Process Models”, USC Annual Research Review, April 2015
   
 • Monvorath Phongpaibul, “Software Valuation”, Software Industry Promotion Agency, October 2014
   
 • Pongtip Aroonvatanaport, and Monvorath Phongpaibul, “Reverse Engineering Software Costs with COCOMO II to Support Software Valuation”, Software Industry Promotion Agency, May, 2014
 • มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์ และ พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร, “แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์เบื้องต้น”, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), กันยายน 2557
   
 • มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์ และ พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร, “แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และคู่มือการประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ Application Software)”, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มกราคม 2557

 

Conference Papers

-

Research

 • โครงการการจัดจ้างจัดกิจกรรมพัฒนา / ปรับปรุงระบบประเมินมูลค่า ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2558
   
 • โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์ไทย กิจกรรมดำเนินการพัฒนาระบบและกระบวนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นต้นแบบในการใช้ประเมิน, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2557
   
 • โครงการการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2556
   
 • โครงการพัฒนามาตรฐานราคากลางและเกณฑ์การประเมินราคาซอฟต์แวร์    ระยะที่ 2, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, 2556-2557
   
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย กิจกรรมพัฒนามาตรฐานราคากลาง และเกณฑ์ประเมินราคาซอฟต์แวร์, 2555-2556
   
 • มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์, “ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการจัดซื้อฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการสำหรับสำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
กลับหน้ารวม